house

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony ( licytację ) na sprzedaż nieruchomości rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa położonej na terenie woj. Małopolskiego, powiatu Wadowickiego, gminy Brzeźnica : Nowe Dwory nr działki 18/58 oraz 18/60.

 

Pełna treść Ogłoszenia > pobierz

 

 

 

house

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony ( licytację ) na sprzedaż nieruchomości rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa położonej na terenie woj. Małopolskiego, powiatu Wadowickiego, gminy Brzeźnica : Paszkówka nr działki 483/2 oraz 484/1.

 

Pełna treść Ogłoszenia > pobierz

 

 

 

TABLICA OGL

 

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XX/189/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

Wójt Gminy Brzeźnica

informuje o konsultacjach

Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały Nr …. Rady Gminy Brzeźnica w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.


Termin konsultacji:

od 9 listopada 2020 roku do 16 listopada 2020 roku.


Forma konsultacji:

Konsultacje przybierają formę pisemnego wyrażenia opinii w sprawie załączonego projektu Uchwały, które mogą być składane osobiście w siedzibie Urzędu, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesyłane drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Opinie anonimowe i nie zawierające informacji o nazwie organizacji nie będą rozpatrywane.


Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

 

Projekt Uchwały Nr …. Rady Gminy Brzeźnica w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku >> pobierz

 

 

 

DK Logo

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia

 

działająca na terenie gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje
z zakresu:  

1. Ogłoszenie naboru wniosków 7/2020

podnoszenia wartości produktów, tworzenia miejsc pracy, zachęcania młodych ludzi i propagowania innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury w ramach poddziałania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
2. Ogłoszenie naboru wniosków 8/2020

podnoszenia wartości produktów, tworzenia miejsc pracy, zachęcania młodych ludzi i propagowania innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury w ramach poddziałania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
3. Ogłoszenie naboru wniosków 9/2020

propagowania dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
4. Ogłoszenie naboru wniosków 10/2020

propagowania dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
5. Ogłoszenie naboru wniosków 11/2020

wspierania i wykorzystywania atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacji na rzecz łagodzenia zmiany klimatu w ramach poddziałania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
6. Ogłoszenie naboru wniosków 12/2020

tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


na stanowisko pracy

 

Dyrektor Publicznego Żłobka w Chrząstowicach

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Gabriela Kwarciak zamieszkała w Woźnikach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Gabriela Kwarciak wykazała się znajomością przepisów prawnych określonych w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała wymaganą liczbę punktów w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos