ZARZĄDZENIE NR OS.0050.227.2021

 

WÓJTA GMINY BRZEŹNICA

Z DNIA 05 SIERPNIA 2021 ROKU

 

w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzezinka, Brzeźnica, Chrząstowice, Kossowa, Łączany, Nowe Dwory

 

<<< zobacz >>>

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR OS.0050.226.2021

 

WÓJTA GMINY BRZEŹNICA

Z DNIA 05 SIERPNIA 2021 ROKU

 

w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Marcyporęba

 

<<< zobacz >>>

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR OS.0050.225.2021

 

WÓJTA GMINY BRZEŹNICA

Z DNIA 05 SIERPNIA 2021 ROKU

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr OS.0050.219.2021 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych podczas powtórnego wyłożenia do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bęczyn, Kopytówka, Paszkówka, Sosnowice

  

Na podstawie artykułu 17, pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.)

Wójt Gminy Brzeźnica

 

zarządza, co następuje:

§1

W Zarządzeniu Nr OS.0050.219.2021 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych podczas powtórnego wyłożenia do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bęczyn, Kopytówka, Paszkówka, Sosnowice wprowadza się zmianę polegającą na dodaniu w tabeli stanowiącej załącznik do tego zarządzenia pozycji (Lp.) nr 26.

§2

Treść dodanej pozycji (Lp.) nr 26 będącej treścią uwagi oraz sposobem jej rozpatrzenia zawiera tabela stanowiąca załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Inspektorowi zajmującemu się sprawami planowania i zagospodarowania przestrzennego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO POWTÓRNIE WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTUMIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI BĘCZYN KOPYTÓWKA PASZKÓWKA SOSNOWICE

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Brzeźnica Nr OS.0050.225.2021 z dnia 05 sierpnia 2021 roku

 

 

Lp.

 

Data wpływu uwagi

 

Nazwisko i imię,

nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagę

 

 

Treść uwagi

 

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga

 

Rozpatrzenie uwagi

123456

 

26

 

23.06.2021

 

Anonimizacja danych.

 

Jesteśmy właścicielami nieruchomości składającej się z działek nr 3/4, 3/5, 3/6 i 4/2 położonych w obr. Bęczyn.

Zwracamy się z prośbą o zmianę w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr. Bęczyn w zakresie ww działek polegającej na rozszerzeniu terenów z możliwością zabudowy mieszkaniowej oznaczonej na mapie z projektem miejscowego planu zagospodarowania 1MN.21 w kierunku północnym wzdłuż działki nr 4/1 (ul. Kwiatowa) pasem o szerokości ok. 30 m, do wysokości granicy działki nr 8/6 po przeciwnej stronie drogi.

Prośbę uzasadniam tym, że działki są położone wzdłuż działki drogowej o nazwie ul. Kwiatowa. Po przeciwnej stronie ul. Kwiatowej na tej wysokości są zabudowania (projekt planu zagospodarowania nie obejmuje terenami o możliwości zabudowy mieszkaniowej całej działki nr 8/6 choć są tam zabudowania stanowiące gospodarczo całość).

Ponadto stwierdzenie w przedmiotowych działkach gruntów klasy IIIb i głównie IVa oraz ich nachylenie w północną stronę sprawia, że są to tereny trudne do uprawy rolnej.

W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

 

 

3/4, 3/5, 3/6, 4/2

Bęczyn

 

Uwaga nieuwzględniona.

Uwaga jest niezgodna z obecnie obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzeźnica.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi że „Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych.” oraz art. 15, ust. 1, który mówi że „Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem, wraz z uzasadnieniem.” ustalenia projektu planu muszą być zgodne ze studium.

 

Uwaga: integralną częścią wykazu jest zbiór złożonych uwag

                                                                                                                                                                                                                                                        

Wójt Gminy Brzeźnica

 

 

 

FE RP MAL EU
 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Brzeźnica z dnia 26 lipca 2020 roku

w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji ds. opiniowania ofert złożonych
 w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) w związku z Zarządzeniem Nr OS.0050.222.2021 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotyczącego kompleksowej realizacji w latach 2021-2022 roku projektu ‘Q_działaniu”

Wójt Gminy Brzeźnica ogłaszanabór kandydatów na członków Komisji ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania, z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotyczącego kompleksowej realizacji  w latach 2021-2022 projektu „Q_działaniu".

 

Projekt, dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

W skład Komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych wart. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
 2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
 3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
 4. akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

Do członków Komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 20 sierpnia 2021 roku, do godz. 14:00 (liczy się data wpływu) do Urzędu Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

  

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZEPROWADZENIA
NABORU CZŁONKÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) uprzejmie informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brzeźnica reprezentowana przez Wójta,
  z siedzibą Urzędu przy ulicy Krakowskiej 109, 34-312 Brzeźnica.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tradycyjnie, pisząc na adres siedziby Administratora.
  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu uczestnictwa w naborze kandydatów na członków Komisji ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego, a w przypadku wybrania Pani/Pana jako członka Komisji, także w celu udziału w pracach tej Komisji.
  2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres archiwizacji dokumentacji wynikający z przepisów prawa.
  5. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje niemożność pełnienia funkcji członka Komisji Konkursowej i uczestnictwa w jej pracach.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 

Załączniki do pobrania :

 

1. Formularz zgłoszeniapobierz
2. Zarządzeniepobierz
3. Regulaminpobierz

 

 

 

 

 

FE RP MAL EU

 

Zarządzenie Nr OS.0050.222.2021

Wójta Gminy Brzeźnica

z dnia 26 lipca 2021 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Brzeźnica z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotyczącego kompleksowej realizacji w latach 2021-2022 projektu „Q_działaniu"

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), w związku z Uchwałą Nr XXIII/204/2020 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 25 listopada 2020 r., w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku

 

Wójt Gminy Brzeźnica

zarządza, co następuje:

 

§1

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od dnia podpisani umowy do dnia 30 czerwca 2022 roku zadania publicznego Gminy Brzeźnica z zakresu pomocy społecznej, poprzez wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych, dotyczącego kompleksowej realizacji w latach 2021-2022 projektu „Q_działaniu".
  1. Regulamin otwartego konkursu ofert oraz zasady i tryb jego przeprowadzenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.

Na realizację zadania, o którym mowa w §1, przeznacza się kwotę w maksymalnej wysokości 816 690,18 zł (słownie: osiemset szesnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 18/100) w tym:

 1. 690 341,40 zł koszty bezpośrednie
 2. 70 348,78 zł koszty pośrednie
 3. 56 000,00 zł w ramach wkładu własnego finansowego Gminy Brzeźnica

w następujących transzach:

 1. w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy – 408 345,09 zł
 2. do dnia 31 października 2021 roku – 408 345,09 zł

§3.

Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane poprzez jego zamieszczenie:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzeźnica,
 2. na stronie internetowej Gminy Brzeźnica,
 3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica.

§4.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi zajmującemu się współpracą z organizacjami pozarządowymi.

§5.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Brzeźnica.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki do pobrania :

 

1. Regulamin >> pobierz