DOLINA WNIOSKI

 

Nr ogłoszenia: 9/2021

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia

działająca na terenie Gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje
z zakresu:  

 

rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji.

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 30 czerwca 2021 do 14 lipca 2021

<< Czytaj więcej >> 

 

 

 

WÓJT GMINY BRZEŹNICA

UL. KRAKOWSKA 109

34-114 BRZEŹNICA

 

Ogłoszenie nr:   GCUW.1110.3.2021

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 na stanowisko pracy

Dyrektor Publicznego Żłobka „Kącik dla Maluszka” w Brzeźnicy – Umowa o pracę.

 

Procedurę naboru zakończono z uwagi na brak ofert.

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos

 

 

 

WÓJT GMINY BRZEŹNICA

UL. KRAKOWSKA 109

34-114 BRZEŹNICA

 

Ogłoszenie nr:   GCUW.1110.4.2021

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 na stanowisko pracy

Dyrektor Publicznego Żłobka w Chrząstowicach – Umowa o pracę.

 

Procedurę naboru zakończono z uwagi na brak ofert.

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos

 

 

 

Informacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie zajęć aktywizujących na basenie oraz zajęć z jazdy konnej dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach zamieszkujących Gminę Brzeźnica, tytuł zadania publicznego „Aktywne Wakacje ”.

 

W dniu 9 czerwca 2021 roku Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach złożyło do Wójta Gminy Brzeźnica ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie zajęć aktywizujących na basenie oraz zajęć z jazdy konnej łączących elementy rehabilitacji i terapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla podopiecznych Stowarzyszenia zamieszkujących  Gminę Brzeźnica.

 

Analiza w/w oferty wykazała, że:

 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. poz. 2055).

Wysokość wnioskowanych środków publicznych wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 złotych).


Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Uwagi można składać pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy, 34 – 114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109 lub poprzez pocztę e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 24 czerwca  2021 roku.

 

Załącznik:

 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

 

 

WÓJT GMINY BRZEŹNICA

UL. KRAKOWSKA 109

34-114 BRZEŹNICA

 

Ogłoszenie nr:   GCUW.1110.2.2021

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 na stanowisko pracy

Dyrektor Publicznego Żłobka w Chrząstowicach – Umowa o pracę.

 

Procedurę naboru zakończono z uwagi na brak ofert.

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos