MAPA SOKOLEK MSzanowni mieszkańcy, informuję, iż Władze Czernichowa po raz kolejny chcą zawłaszczyć ziemię należącą od stuleci do Łączan w Gminie Brzeźnica. Rada Gminy Czernichów wystąpiła w tej sprawie z wnioskiem do Rady Ministrów o dokonanie zmiany granic terytorialnych w taki sposób, by granica ta przebiegała środkiem koryta Wisły, a leżące w korycie i na lewym brzegu Wisły w przysiółku Sokółka działki zostały wyłączone z Gminy Brzeźnica i włączone do Gminy Czernichów, obrębu geodezyjnego Rusocice.

 

 

 

Wojewoda małopolski ma miesiąc czasu na wydanie opinii, natomiast do 1 lipca 2021 r. Rada Ministrów ma czas na podjęcie ostatecznej decyzji w tej sprawie.

 

Teren objęty wnioskiem to około 128 ha, który od zarania dziejów należał do Łączan - Gminy Brzeźnica i tworzył jednorodne terytorium ze względu na układ przestrzenny (zaledwie na trzy lata został odłączony od naszych granic).


W okresie od 22 maja do 9 czerwca 2020 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Brzeźnica, które jednoznacznie wykazały negatywne stanowisko wobec wnioskowanych przez gminę Czernichów zmian terytorialnych. Pokazały stanowczy sprzeciw nie tylko mieszkańców Łączan, ale i mieszkańców pozostałych 13 sołectw. Pomimo panującej pandemii i występujących trudnościach w przeprowadzonych konsultacjach wzięło udział aż 2882 osoby, z czego tylko 9 osób opowiedziało się za zmianą granic do Czernichowa. Wszyscy biorący udział w konsultacjach mieszkańcy Łączan, do której należy przysiółek Sokółka wypowiedzieli się negatywnie za zmianą granic.

Podkreślić również należy, że Rada Powiatu Wadowickiego na sesji w dniu 2 lipca 2020 roku negatywnie zaopiniowała wniosek Gminy Czernichów w sprawie zmiany granic podejmując stosowną uchwałę.


Za pozostawieniem granic obu gmin w obecnym kształcie przemawia wiele aspektów. Jednym z nich jest zapewnienie gminie jednorodnego terytorium z uwagi na układ przestrzenny uwzględniając więzi historyczne, kulturowe i społeczne. Więzi historyczne pokazują, że teren ten od zawsze należał do Gminy Brzeźnica powiat wadowicki - od 1779 roku potwierdzają to zachowane mapy historyczne. Od tego czasu, za wyjątkiem trzech lat (2006-2008) granica Gminy Brzeźnica i Czernichów przebiegała wzdłuż naturalnych granic, wyznaczonych starorzeczem rzeki Wisły.

Z kolei uwzględniając więzi społeczne, zaznaczyć należy, że w przysiółku Sokółka grunty w większości stanowią własność mieszkańców gminy Brzeźnica. W sytuacji zmiany granic powstanie bariera administracyjna generująca dodatkowo czas i koszty dla mieszkańców gminy związana z utrudnieniami załatwianiem jakichkolwiek spraw związanych z prawem własności działek w Starostwie Powiatowym w Krakowie oddalonym o ponad 30 km.

 

Równie istotne w tej sprawie są więzi ekonomiczne i gospodarcze, którymi przysiółek Sokółka jest ściśle powiązany z gminą Brzeźnica. Na tych terenach od 2000 r. działalność gospodarczą prowadzi spółka gminna (100% udziałów gminy) pod nazwą Przedsiębiorstwo Eksploatacji Kruszywa, która zasila budżet Gminy nie tylko zyskiem finansowym, ale też wpłatą należnych podatków. Działa tam również elektrownia wodna, stopień wodny i prywatna firma z których gmina czerpie podatki. Łączne dochody dla gminy Brzeźnica są znaczące, bo sięgają około 576 000 zł rocznie.

Nie bez znaczenia pozostaje możliwość wykorzystania potencjału terenów poeksploatacyjnych jako bazy rekreacyjno-wypoczynkowej. Utrzymanie granicy Gminy Brzeźnica w dotychczasowym kształcie nie zniweczy dotychczasowych działań gminy w tym zakresie. Planowana infrastruktura rekreacyjna przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności gminy w zakresie turystyki i wypoczynku.

 

Chybione są podnoszone przez Gminę Czernichów argumenty zagrożenia powodziowego oraz przebiegu granic środkiem koryta rzeki Wisły.


Gmina Brzeźnica, biorąc pod uwagę depresyjny charakter północnych terenów przywiązuje szczególna uwagę do zapewnienia bezpieczeństwa w czasie powodzi.

Ponadto obecnie opracowywana jest koncepcja budowy obiektów hydrotechnicznych usytuowanych wzdłuż Wisły od Oświęcimia po Skawinę które będą przechwytywać nadmiar wód w zlewni, tym samym eliminując zagrożenie transferu fali wezbraniowej, ograniczając jej wysokość i zasięg.

Nie jest właściwym też uzasadnienie sąsiada o potrzebie przenoszenia granicy na środek koryta rzeki Wisły, ponieważ podobne przypadki lokalizacji granic jak w nasze Gminie występują w niedaleko położonych gminach małopolski jak np.: Babicach - powiat chrzanowski, Liszkach - powiat krakowski czy Zatorze - powiat oświęcimski.

Ponadto podział administracyjny środkiem nurtu rzeki stanowiłby znaczne utrudnienia dla działalności Stopnia wodnego na Zaporze w Łączanach ponieważ urządzenia znajdowałyby się w dwóch różnych gminach i powiatach.

 

Naszym zdaniem zmiana granic administracyjnych jest całkowicie bezpodstawna, wszystkie powyższe argumenty przemawiają za pozostawieniem przysiółka Sokółka w gminie Brzeźnica. Zarówno ja, jak również Starosta Powiatu Wadowickiego, Rada Powiatu Wadowickiego i Rada Gminy Brzeźnica wyrażamy stanowczy sprzeciw temu działaniu. Zapewniam o naszej determinacji i podejmowaniu wszelkich możliwych procedur, które mają na celu nie doprowadzić do zmiany granic pomiędzy gminami i powiatami.

I chociaż dalsze losy pozostają w rękach Premiera i Rady Ministrów będziemy walczyć, bo jak wspomina autor w materiale prasowym Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej nawet „ ... w II połowie XIX wieku, gdy powodzie i regulacje koryta Wisły prowadzone przez władze austriackie zmieniły koryto Wisły, zaborca zachował historyczne granice.” (szpil)

 

*Temat poruszony również w artykule Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej: zobacz