Oczyszczalnie 2013 MPrzypominamy o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi !!!.

Właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

 

 

 

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Brzeźnica.


Informujemy również, że zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz art. 9 u ww. ustawy, Wójt kontroluje posiadanie umów i dowodów uiszczania opłat za powyższe usługi oraz sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ustawy.

 

Wójt zobowiązany jest prowadzić kontrolę w tym zakresie co najmniej raz na dwa lata zgodnie z ustalonym planem kontroli.Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za brak umowy i/lub brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właścicielowi grozi kara grzywny.

 

W związku z powyższym Urząd Gminy Brzeźnica w najbliższym czasie rozpocznie kontrolę posiadania podpisanych umów na wywóz nieczystości ciekłych wraz z dowodami opłat za wykonaną usługę. Kontrola polegała będzie na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

 

Mając na uwadze powyższe zapisy Urząd udostępnia wykaz podmiotów z którymi można podpisać umowę na wywóz nieczystości ciekłych:

 

1. Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy, tel 33 879 20 61, 879 20 74,

2. Firma Transportowa Roman Morek, tel. 33 879 24 70, 501 045 138,

3. Firma Handlowo Usługowa Dorota Kołacz, tel. 511 201 206,

4. Drewmer Grzegorz Meres tel. 692 932 447,

5. KRIS-Trans-Eko Krzysztof Wiercimak, tel. 880 708 484.

6. Zakład Usług Komunalnych Sp. zo.o., tel. 33 842 31 40,

7. TOI TOI Polska Sp. zo.o.,tel. 22 614 59 78

8. WC Serwis Sp. z o.o.,, tel.32 278 45 31,

9. AsenWuko Jolanta Mrozowska, tel 12 389 53 43, 502 422 758,

10. mToilet Sp. z o.o tel. 800 000 800