SESJA M19 czerwca 2024 roku odbyła się III Sesja IX Kadencji Rady Gminy Brzeźnica. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje i decyzje podjęte podczas obrad:

 

 

 

 

Sesja rozpoczęła się od stwierdzenia prawomocności obrad, w których uczestniczyło 14 radnych, co pozwoliło na podejmowanie wiążących decyzji. Podczas sesji Wójt Gminy Bogusław Antos zaprezentował Raportu o stanie Gminy Brzeźnica za rok 2023. Przedstawił również działania podejmowane w okresie międzysesyjnym, informując o postępach w realizacji projektów oraz innych inicjatywach mających na celu rozwój naszej społeczności.

Radni jednogłośnie udzielili Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. Wszyscy 14 radni głosowali za, co jest wyrazem pełnego poparcia dla jego działań i zarządzania finansami gminy.

Podczas sesji wręczono zaświadczenia o wyborze na Sołtysa oraz Członków Rady Sołeckiej sołectwa Marcyporęba. Gratulujemy nowo wybranym i życzymy owocnej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

 

Rada Gminy podjęła kilka ważnych uchwał, w tym:

 

     -  Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2023 rok.

    -   Udzielenie Wójtowi wotum zaufania.

       - Zmiany w budżecie gminy na 2024 rok.

       - Wieloletnia Prognoza Finansowa.

     -  Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Wadowickiego.

     -  Nabycie nieruchomości położonej w Brzezince.

     -  Zmiany w planach pracy komisji stałych oraz Rady Gminy na 2024 rok.

 

W końcowej części sesji radni mieli możliwość zadawania interpelacji i zapytań do Wójta, na które udzielono odpowiedzi.