PRZEDSIEBIORCA

 

Przypominamy, że 19 maja mija termin uzupełnienia wpisu do CEIDG o numer PESEL.

 

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1893), w przypadku gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie zawiera numeru PESEL, przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Termin na zgłoszenie brakującego numeru PESEL upływa zatem 19 maja 2018 r.

Po upływie tego terminu Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL.

 

 

 

PRZEDSIEBIORCA

 

W dniu 30 kwietnia 2018 r. zacznie obowiązywać tzw. „Konstytucja biznesu” (to pakiet pięciu ustaw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). W ramach wprowadzonych rozwiązań uelastyczniono warunki zawieszania wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących działalność na podstawie wpisu do CEIDG.

Główna zmiana dotyczy możliwości złożenia wniosku o zawieszenie i wznowienie w każdym czasie.

W praktyce oznacza to, że jeżeli chcesz zawiesić działalność np. od 1 maja 2018 r. możesz to zrobić skutecznie również po tej dacie.

 

B MAL 2W bieżącym roku Samorząd Województwa Małopolskiego realizuje trzecią już edycję Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Doświadczenia pokazują, że inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, zaś wykonane w ramach BO zadania dobrze służą Małopolanom.

 

 

OGL2

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Brzeźnica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego Gminę Brzeźnica

 

Stosownie do art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 z późn. zm.) oraz do art. 39, ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) a także stosownie do Uchwały Rady Gminy Brzeźnica Nr XIX/172/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Brzeźnica, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Brzeźnica w części dotyczącej miejscowości Marcyporęba wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem zmiany planu jest przeznaczenie terenu pod lokalizację obiektów sportu i rekreacji w Marcyporębie.

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest ocena oddziaływań na środowisko w wyniku realizacji zmiany planu.

 

Projekt zmiany planu udostępniony będzie w dniach od 29 marca 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica, w godzinach od 10.00 do 12.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica, o godz. 10.00.


Uwagi i wnioski do projektu zmiany planu może wnosić każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski do projektu zmiany planu należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej do Wójta Gminy Brzeźnica, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2018 r.

 

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formiepisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2018 r.

 

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brzeźnica.

 

Załączniki do pobrania:

PROGNOZA

1.Mapa 1pobierz
1.1Mapa 2pobierz
2.Tekstpobierz

 

ZMIANA STUDIUM

1.1Mapa 1pobierz
1.2Mapa 2pobierz
1.3Mapa 3pobierz
2.Tekstpobierz

 

Wójt Gminy Brzeźnica