LOGO M

 

 

WÓJT GMINY BRZEŹNICA

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018-2021 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach realizowanego projektu „Młodzi duchem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Treść ogłoszenia wraz z specyfikacją oraz załącznikami >> zobacz

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

wyniku otwartego konkursu ofert na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy pod nazwą " Nowe możliwości – nowe szanse" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.,:

 

na podstawie art. 15 ust. 2j i 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r. poz.450 z późń. zm) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych wybrano ofertę złożoną przez następującego oferenta:

STOWARZYSZENIE „DELFIN” UL. ŻURADZKA 3B, 32-300 OLKUSZ

 

Nazwa zadania  publicznego:

 

Realizacja zadania publicznego w 2018 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy pod nazwą " Nowe możliwości – nowe szanse" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.,:


Wysokość przyznanych środków publicznych:
  184 700,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych 00/100 ) 

Uzasadnienie:


Oferta  złożona  przez w/w organizację pozarządową  spełniła  wymogi określone w w/w ustawie oraz w ogłoszeniu o konkursie. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji poszczególnych zadań mieści się w kwocie środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.  

 

Wójt Gminy Brzeźnica

/-/ Bogusław Antos

 

W dniu 7 czerwca 2018 roku Stowarzyszenie Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany złożyło do Wójta Gminy Brzeźnica ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, tytuł zadnia „Wspieranie zajęć pozaszkolnych realizujących programy profilaktyczne. Zdrowy styl życia dzieci i młodzieży – Wakacje w kajaku”

 

Analiza w/w oferty wykazała, że:


Uproszczona oferta złożona przez Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia14 kwietnia 2016 r. w sprawie: uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570).

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 w/w ustawy mają prawo złożyć ofertę o zlecenie realizacji zadania, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Muszą jednak być spełnione następujące warunki:

 

- wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć    kwoty 10.000 zł,

-  zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,

- łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji w niniejszym trybie nie może przekroczyć w danym roku kwoty 20.000 zł,

- wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. w/w ustawy.

Oferta spełnia łącznie powyższe warunki.

Zadanie publiczne polega na stworzeniu możliwości do zdobywania umiejętności pływania kajakiem dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brzeźnica.

 

Cele szczegółowe i zakładane rezultaty zadania:

 

- stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości do zdobywania lub doskonalenia umiejętności pływania kajakiem,

- upowszechnianie turystyki oraz kajakarstwa turystycznego,

- przygoda i ciekawa forma aktywności ruchowej,

- popularyzacja zdrowego trybu życia,

- podniesienie kondycji fizycznej dzieci młodzieży

 W ramach zadania publicznego zostaną przeprowadzone działania: w dniu 25.08.2018 roku zostanie zorganizowany spływ kajakowy dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brzeźnica w wieku od 10-16 lat pod okiem instruktorów.

Opisane zadanie zostało uzasadnione przez Stowarzyszenie w następujący sposób:


Zadanie utrwali i podniesie umiejętności techniczne z zakresu turystyki kajakowej, ukształtuje pozytywne cechy  charakteru młodzieży, nauczy samodzielności, obycia i kultury, zwiększy ich zaangażowanie, motywację i chęci do wytężonej pracy nad sobą i swoimi słabościami.

Wysokość wnioskowanych środków publicznych wynosi 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 złotych).

Realizacja w/w zadania jest zgodna z zadaniami publicznymi określonymi w art. 4 ust.1. pkt. 32) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwałą NR XX/188/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku. Na podstawie art. 19a ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) organ wykonawczy uznaje celowość realizacji  powyższego zadania publicznego i tym samym zleca realizację zadania przyznając środki publiczne w wysokości 1.500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).

Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można składać pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy, 34 – 114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109 lub poprzez pocztę e-mail na adres: gmina@brzeznica.pl do dnia 19 czerwca 2018 roku.

 

Załącznik do pobrania :  UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

 

 

EU MAL MCP UE

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.  Dz. U. z 2018r. poz. 450), Wójt Gminy Brzeźnica ogłasza w dniu 8 czerwca 2018r.  nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy pod nazwą " Nowe możliwości – nowe szanse" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1

 

 

  1. Członkiem Komisji Konkursowej mogą  zostać osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  2. Członkiem Komisji Konkursowej nie może zostać osoba wskazana  przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

  3. Członkiem Komisji Konkursowej nie może  zostać osoba, która podlegałaby wyłączeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) 

  4. W pracach Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego konkurs dotyczy.

  5. Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Konkursowej musi zostać podpisane przez zainteresowaną osobę oraz podmiot zgłaszający tj. organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Zgłoszenie należy  przesłać na adres: Urząd Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109 w terminie do dnia 29 czerwca 2018 roku do godz. 13:30 (w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data wpływu do Urzędu).

  6. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i odbywa się w godzinach pracy Urzędu Gminy Brzeźnica.

  7. Spośród zgłoszonych kandydatów Wójt Gminy Brzeźnica wybierze w terminie 2 dni roboczych licząc od upływu terminu składania  zgłoszeń  maksymalnie 2 osoby do pracy w Komisji Konkursowej kierując się dotychczasową współpracą z organizacjami oraz doświadczeniem kandydata w pracy na rzecz mieszkańców Gminy Brzeźnica.

  8. Decyzja Wójta Gminy Brzeźnica jest ostateczna.

 

 

EU MAL MCP UE

 

 

WÓJT GMINY BRZEŹNICA

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym aktywizacji społeczno - zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy pod nazwą " Nowe możliwości – nowe szanse".

Treść ogłoszenia >> zobacz

 

Załączniki do pobrania :

 

1. Oferta - wzórpobierz
2. Umowa - wzórpobierz
3. Sprawozdanie  - wzórpobierz