ZARZĄDZENIE NR OS.0050.219.2021

 

WÓJTA GMINY BRZEŹNICA

Z DNIA 19 LIPCA 2021 ROKU

 

w sprawie:   rozpatrzenia uwag złożonych podczas powtórnego wyłożenia do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bęczyn, Kopytówka, Paszkówka, Sosnowice

Na podstawie art. 17, pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Brzeźnica

zarządza, co następuje:

 

Pobierz treść zarządzenia

 

 

 

DOLINA WNIOSKI

 

Nr ogłoszenia: 8/2021

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia

działająca na terenie Gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje
z zakresu:  

 

wspierania różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

 

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji.

 

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie:

od 30 czerwca 2021 do 14 lipca 2021

<< Czytaj więcej >> 

 

 

 

DOLINA WNIOSKI

 

Nr ogłoszenia: 9/2021

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia

działająca na terenie Gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje
z zakresu:  

 

rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji.

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 30 czerwca 2021 do 14 lipca 2021

<< Czytaj więcej >> 

 

 

 

WÓJT GMINY BRZEŹNICA

UL. KRAKOWSKA 109

34-114 BRZEŹNICA

 

Ogłoszenie nr:   GCUW.1110.3.2021

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 na stanowisko pracy

Dyrektor Publicznego Żłobka „Kącik dla Maluszka” w Brzeźnicy – Umowa o pracę.

 

Procedurę naboru zakończono z uwagi na brak ofert.

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos

 

 

 

WÓJT GMINY BRZEŹNICA

UL. KRAKOWSKA 109

34-114 BRZEŹNICA

 

Ogłoszenie nr:   GCUW.1110.4.2021

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 na stanowisko pracy

Dyrektor Publicznego Żłobka w Chrząstowicach – Umowa o pracę.

 

Procedurę naboru zakończono z uwagi na brak ofert.

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos