Wójt Gminy Brzeźnica ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajem na okres do 3 lat lokalu użytkowego przeznaczonego na działalność apteki w miejscowości Brzeźnica stanowiącego własność Gminy Brzeźnica.

 

Nieruchomość położona w miejscowości Brzeźnica zabudowana budynkiem Centrum Medyczno - Rehabilitacyjnym w Brzeźnicy przy ul. Ks. Eugeniusza Łudzika oznaczonej numerem porządkowym 1.

 

Oznaczenie przedmiotu najmu: Lokal użytkowy znajduje się na parterze części trójkondygnacyjnej budynku Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Brzeźnicy przy ul. Ks. Eugeniusza Łudzika 1

 

Powierzchnia przedmiotu najmu: 150,96 m²

 

Opis przedmiotu najmu: Nieruchomość posiada parking i dojście do budynku wyłożone kostką. Dojazd bezpośrednio z drogi gminnej. Lokal użytkowy wyposażony jest w wodę, energię elektryczną, gaz, kanalizację

 

Przeznaczenie przedmiotu najmu: pomieszczenie przeznaczone na prowadzenie apteki

 

Termin zagospodarowania: najem na okres do 3 lat z możliwością przedłużenia na kolejne lata.

 

Stawka wywoławcza czynszu: Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi 21,00 zł netto za 1 m2 powierzchni użytkowej + obowiązujący podatek VAT tj.23%. Najemca oprócz czynszu najmu zobowiązany będzie ponosić wszelkie opłaty związane z użytkowaniem przedmiotu najmu, w szczególności opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, odprowadzanie ścieków. Umowy na odbiór odpadów komunalnych, wodę i odprowadzanie ścieków oraz abonament telefoniczny i internetowy Najemca będzie zawierał bezpośrednio z usługodawcami. Dodatkowo Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłaty z tytułu podatku od nieruchomości i od gruntu. Najemca ma obowiązek złożenia w Urzędzie Gminy w Brzeźnicy deklaracji podatkowej. Wszystkie opłaty związane z użytkowaniem lokalu oraz terminy ich wnoszenia zostaną określone w umowie najmu.

 

Termin wnoszenia opłat: czynsz najmu płatny do 10 – go każdego miesiąca na podstawie wystawionej faktury VAT. Podstawą zapłaty na rzecz Wynajmującego opłat, za energię elektryczną i gaz będą refaktury wystawiane na podstawie faktur za poszczególne media. Refaktura będzie płatna w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania przez Najemcę.

 

Zasady aktualizacji opłaty: wysokość czynszu podlega corocznej waloryzacji od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono komunikat Prezesa GUS, o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z roku poprzedzającego waloryzację. Stawka czynszu może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

 

Wymagania od oferentów:

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Nazwę, siedzibę oferenta, lub imię, nazwisko oraz adres w przypadku osoby fizycznej,
 2. Potwierdzenie posiadania doświadczenia w prowadzeniu działalności polegającej na sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych (kod PKD 47.73.Z), to jest prowadziły nieprzerwanie przez okres ostatnich 3 lat, co najmniej jedną aptekę ogólnodostępną w roli właściciela lub współwłaściciela (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
 3. Oświadczenie, że oferent niezwłocznie wystąpi z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz, że jest świadomy konieczności uzyskania zgody Ministra Zdrowia z uwagi na nie zachowaną odległość co najmniej 500 m do najbliższej funkcjonującej apteki ogólnodostępnej, co wynika z art. 99 ust.36 ustawy Prawo farmaceutyczne.
 4. Proponowaną stawkę czynszu najmu za 1m2 netto powierzchni użytkowej + obowiązujący podatek VAT tj.23%..
 5. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu podanymi w ogłoszeniu        i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym pomieszczeń a ewentualny remont przystosowujący lokal do prowadzenia apteki wykona we własnym zakresie i na własny koszt,
 7. Oświadczenie, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę w okresie 24 miesięcy nie toczyło się i nie toczy postępowanie sądowe z tytułu spłat wierzytelności /zobowiązań/,
 8. Datę sporządzenia oferty,
 9. Podpis oferenta.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją ,, Oferta najmu na okres do 3 lat lokalu użytkowego przeznaczonego na działalność apteki w miejscowości Brzeźnica w budynku Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Brzeźnicy przy ul. Ks. Eugeniusza Łudzika 1 ” w terminie do dnia 15 czerwca 2022r. do godz. 1000 w Urzędzie Gminy Brzeźnica ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica – Dziennik Podawczy .

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2022r. o godz. 1030  w sali USC (parter) Urzędu Gminy Brzeźnica.

O wynikach przetargu Wójt Gminy Brzeźnica powiadomi wyłonionego oferenta.

 

Wymagania dotyczące wadium

1.Wynajmujący ustala wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

2.Wadium powinno wpłynąć do dnia 15 czerwca 2022r do godziny 1000 na rachunek bankowy Gminy Brzeźnica w Banku Spółdzielczym w Brzeźnicy nr.: 63 8112 0008 0000 0358 2000 0050

3.W przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana nie podpisze Umowy Najmu w wyznaczonym terminie – wadium przepada na rzecz Wynajmującego.

4.Zwrot wadium Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, nastąpi w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

5. Wadium Oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet przyszłego czynszu najmu.

 

Postanowienia końcowe:

 

 1. Ocena dokonana zostanie wg kryterium: 100 % cena – wybrana zostanie oferta z najwyższą zaoferowaną stawką czynszu netto.
 2. Wójt Gminy Brzeźnica zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 3. Oferentowi, którego oferta została wybrana Wynajmujący wskaże miejsce i termin podpisania umowy w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

 

 

Szczegółowe informacje na temat najmu można uzyskać w Urzędzie Gminy Brzeźnica pok. Nr 21 lub pod nr tel. (33) 879- 20- 29 wew. 24

 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica, na tablicach ogłoszeń w sołectwie Brzeźnica, zamieszcza się na stronie internetowej gminy – www.brzeznica.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzeźnica oraz w prasie lokalnej o zasięgu powiatowym „ Małopolska Kronika Beskidzka”.

                                                                             

Załączniki:

 

 1. Formularz ofertowy >> pobierz

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Wójt Gminy Brzeźnica

Bogusław Antos

 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy ogłasza nabór na stanowisko pracy – Asystenta rodziny

 

I. Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1. posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną.

3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

4. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona

5. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego

6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych

8. umiejętność podejmowania decyzji

9. zdolność i otwartość na komunikowanie się

10. poczucie odpowiedzialności.

II. Wymagania dodatkowe:

1. wysoka kultura osobista

2. znajomość obsługi komputera

3. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym

4. umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami

5. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy

6. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną

7. kreatywność, odporność na stres

8. nieposzlakowana opinia.

9.Prawo jazdy kategoria „B”

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym

2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem pieczy zastępczej planu pracy, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej

3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego

4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych

5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych

6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi

7. wspieranie aktywności społecznej rodzin

8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej

10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych

11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych

12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin

13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci

14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną

15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku

16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną

17. sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach

18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny

19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną

IV. Wymagane dokumenty

1. życiorys (CV)

2. kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

4. oświadczenia kandydata:

a) o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny

b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy reprezentowany przez Kierownika, z siedzibą przy ulicy ks. Eugeniusza Łudzika 1,
  34-114 Brzeźnica, tel. (33) 8232383, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku/żądania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit b) RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji wniosku/żądania.
 9. Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Data                                                                                                                   Podpis

 

c) że nie jest on i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, oraz że władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona

d) że wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego

e) o posiadaniu obywatelstwa polskiego

f) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych

g) że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. przykładowy plan pracy z rodziną. Praca Asystenta rodziny wykonywana będzie w systemie zadaniowego czasu pracy-umowa o pracę 0,5 etatu dodatkowo umowa zlecenie . na  okres 1 czerwca 2022 do  30 czerwca  2023r.  „Nabór na asystenta rodziny” odbywa się w terminie : od dnia  06.05.2022 r. do  dnia 16 05. 2022r. do  godziny  9-tej  w  Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w  Brzeźnicy ul. ks. E. Łudzika 1 ,34-114 Brzeźnica   - osobiście .

 

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej 34- 114 Brzeźnica ul. ks. Eugeniusza Łudzika 1

 

 

 

 

 

Ogłoszenie Nr K.210.2.2022    

Data ukazania się ogłoszenia: 4 maja 2022 r.

 

 

WÓJT GMINY BRZEŹNICA

UL. KRAKOWSKA 109

34-114 BRZEŹNICA

 

ogłasza nabór na stanowisko: Referenta w Urzędzie Gminy Brzeźnica

 

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE DLA KANDYDATA (formalne):

 

 1. Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 3. Posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 4. Staż pracy:

           - w przypadku wykształcenia średniego: posiada 3 letni staż pracy,

           - przypadku wykształcenia wyższego: staż pracy nie jest wymagany,

    5. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

    6. Cieszy się nieposzlakowaną opinią,

    7. Posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na ww. stanowisku.


2. WYMAGANIA DODATKOWE DLA KANDYDATA:

 

 1. Preferowane wykształcenie wyższe z zakresu administracji publicznej lub ochrony środowiska,
 2. Preferowane roczne doświadczenie pracy w jednostkach samorządowych w zakresie zadań wymienionych w pkt.3,
 3. Znajomość zagadnień administracji publicznej,
 4. Znajomość ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach,  o ochronie zwierząt, Prawo ochrony środowiska, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, kodeks postępowania administracyjnego oraz uregulowań dotyczących zakresu zadań określonych w pkt 3,
 5. Ogólna wiedza o gminie Brzeźnica, strukturze Urzędu Gminy oraz gminnych jednostkach organizacyjnych, zakresu wykonywanych przez Urząd zadań,
 6. Umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych (MS Office, Internet),
 7. Umiejętności szybkiego uczenia się, umiejętności strategiczne,
 8. Elastyczność, mobilność, gotowość do pracy w terenie,
 9. Komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 10. Samodzielność działania,
 11. Swobodne prowadzenie korespondencji, rozmów telefonicznych oraz spotkań z interesariuszami/klientami,
 12. Umiejętność pracy w zespole,
 13. Prawo jazdy kat. B.

 

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 

 1. Przyjmowanie i wprowadzanie do systemu deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich weryfikacja,
 2. Stała współpraca z sołtysami w zakresie poprawnego zdeklarowania ilości mieszkańców oddających odpady komunalne,
 3. Aktualizacja bazy danych systemu gospodarki odpadami,
 4. Sporządzanie informacji o wysokości opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, naliczanie przypisów i odpisów,
 5. Przygotowywanie dokumentów przetargowych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 6. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za wyjątkiem podpisywania decyzji,
 7. Prowadzenie spraw dotyczących zgłoszeń nielegalnych wysypisk odpadów,
 8. Kontrolowanie obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych, w tym obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku,
 9. Sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
 10. Nadzór nad realizacją umowy z przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne z terenu gminy,
 11. Prowadzenie spraw z zakresu wycinki drzew i krzewów,
 12. Nadzór nad konserwacją zespołów zadrzewionych mających charakter obiektów zabytkowych,
 13. Prowadzenie spraw z zakresu bezpańskich zwierząt oraz ochrony zwierząt na terenie gminy,
 14. Prowadzenie spraw z zakresu padłych zwierząt,
 15. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.

4. WARUNKI PRACY:

 

 1. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 2. Umowa o pracę.
 3. Miejsce pracy: Urząd Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica ul. Krakowska 109.
 4. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

5. INFORMACJA:


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Brzeźnica w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 %.


6. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys (CV),
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. Kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, umiejętności,
 6. Kopia świadectw pracy potwierdzających zatrudnienie,
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
 8. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 530),

 

Uwaga !

 

Wszystkie dokumenty wymienione w pkt 6 ogłoszenia muszą być własnoręcznie podpisane a w przypadku składanych kopii, powinny być potwierdzone: „za zgodność z oryginałem”, data i podpis kandydata. Niepodpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

 

7. SKŁADANIE OFERT:


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Urzędzie Gminy Brzeźnica lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109 34 – 114 Brzeźnica (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy) z dopiskiem. „Dotyczy naboru na stanowisko Referenta w Urzędzie Gminy Brzeźnica” do dnia 16 maja 2022 r. do godziny 15:00.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub na wskazany adres e-mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

8. INFORMACJE DODATKOWE:


Komisja powołana przez Wójta Gminy Brzeźnica działa dwu etapowo:

I etap – ustalenie listy kandydatów spełniających wymogi formalne, dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II etap – merytoryczna ocena kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu zagadnień określonych w pkt 2 i 3 niniejszego ogłoszenia o naborze.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko: Referentaw Urzędzie Gminy Brzeźnica, zgodnie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1).

Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie niezwłocznie na stronie internetowej gminy (www.brzeznica.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Brzeźnicy ul. Krakowska 109.

 

9. KLAUZULA INFORMACYJNA:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Gminy Brzeźnica reprezentowany przez Wójta, z siedzibą przy ulicy Krakowskiej 109, 34-114 Brzeźnica. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby Administratora lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy Brzeźnica oraz w celu upublicznienia wyników procesu rekrutacyjnego w Biuletynie Informacji Publicznej.

 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest spełnienie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających w szczególności z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a w zakresie danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa i samodzielnie udostępnionych przez Panią/Pana Administratorowi, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody udzielonej na piśmie poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia w formularzu lub w dokumentach aplikacyjnych.

 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie, w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru obejmująca Pani/Pana imię, nazwisko i miejsce zamieszkania będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej urzędu oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, a odbiorcami mogą być osoby zapoznające się z tą tablicą oraz korzystające z w/w strony internetowej.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z procesem rekrutacyjnym, a w zakresie danych dobrowolnie udostępnionych do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, upowszechnienie określonych Pani/Pana danych osobowych będzie realizowane przez okres 3 miesięcy, a pozostałe Pani/Pana dane osobowe staną się częścią dokumentacji pracowniczej.

 7. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacyjnego. Natomiast udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa, nie jest konieczne dla rozpatrzenia podania.

 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos

 

 

Kwestionariusz Osobowy >> pobierz

 

 

 

FE RP MAL EU EFS

 

 

OGŁOSZENIE

wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotyczącego kompleksowej realizacji w 2022 roku projektu „Q_działaniu"

 

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia w/w konkursu wybrano ofertę złożoną przez następującego oferenta:

 

Stowarzyszenie Nowa Perspektywa, ul. Kazimierza Wielkiego 31,

38-340 Biecz, NIP 738-214-84-54, Regon 361956894, KRS 0000563787

 

Nazwa zadania publicznego:

zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotyczącego kompleksowej realizacji w 2022 roku projektu „Q_działaniu"


Wysokość przyznanych środków publicznych:  817 470,18 zł (słownie: osiemset siedemnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 18/100).

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w organizację pozarządową spełniła wymogi określone w w/w ustawie oraz w ogłoszeniu o konkursie. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji poszczególnych zadań mieści się w kwocie środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.  

 

Brzeźnica, dnia 29 kwietnia 2022 roku

 

 

 

FE RP MAL EU EFS

 

 

Ogłoszenie

wyniku otwartego konkursu ofertna realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach realizowanego projektu pn. „Mali giganci II” obejmującego usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia w/w konkursu wybrano ofertę złożoną przez następującego oferenta:

 

STOWARZYSZENIE NOWA PERSPEKTYWA, ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 31, 38-340 BIECZ, NIP 738-214-84-54, REGON 361956894, KRS 0000563787

 

Nazwa zadania publicznego:

zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej w ramach realizowanego projektu pn. „Mali giganci II” obejmującego usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wysokość przyznanych środków publicznych: 4 652 067,16 zł (słownie: cztery miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt siedem złotych 16/100).

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w organizację pozarządową spełniła wymogi określone w w/w ustawie oraz w ogłoszeniu o konkursie. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji poszczególnych zadań mieści się w kwocie środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.