FE RP MAL EU EFS

 

 

OGŁOSZENIE

wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotyczącego kompleksowej realizacji  w latach 2021-2022 projektu „Q_działaniu

 

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia w/w konkursu wybrano ofertę złożoną przez następującego oferenta:

 

 

STOWARZYSZENIE NOWA PERSPEKTYWA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 31, 38-340 BIECZ, NIP 738-214-84-54, REGON 361956894, KRS 0000563787

 

 

Nazwa zadania publicznego:


zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotyczące kompleksowej realizacji  w latach 2021-2022 projektu „Q_działaniu

Wysokość przyznanych środków publicznych:  816 690,18 zł (słownie: osiemset szesnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 18100).

Uzasadnienie:


Oferta złożona przez w/w organizację pozarządową spełniła wymogi określone w w/w ustawie oraz w ogłoszeniu o konkursie. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji poszczególnych zadań mieści się w kwocie środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.  

 

 

 

Informacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  w zakresie pomocy społecznej, w tym przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Brzeźnica. Tytuł zadania publicznego: Wspieranie zajęć pozaszkolnych realizujących programy profilaktyczne. Zdrowy styl życia dzieci i młodzieży – „Spływ kajakowy”.

 

W dniu 23 sierpnia 2021 roku Stowarzyszenie Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany złożyło do Wójta Gminy Brzeźnica ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację oraz przeprowadzenie spływu kajakowego, turystycznego  dla dzieci i młodzieży zamieszkujących Gminę Brzeźnica.

Analiza w/w oferty wykazała, że:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. poz. 2055).

Wysokość wnioskowanych środków publicznych wynosi 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 złotych).


Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy można zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można składać pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy, 34 – 114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109  lub poprzez pocztę e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 3 września 2021 roku.

 

Załącznik:

 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR OS.0050.227.2021

 

WÓJTA GMINY BRZEŹNICA

Z DNIA 05 SIERPNIA 2021 ROKU

 

w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzezinka, Brzeźnica, Chrząstowice, Kossowa, Łączany, Nowe Dwory

 

<<< zobacz >>>

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR OS.0050.226.2021

 

WÓJTA GMINY BRZEŹNICA

Z DNIA 05 SIERPNIA 2021 ROKU

 

w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Marcyporęba

 

<<< zobacz >>>

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR OS.0050.225.2021

 

WÓJTA GMINY BRZEŹNICA

Z DNIA 05 SIERPNIA 2021 ROKU

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr OS.0050.219.2021 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych podczas powtórnego wyłożenia do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bęczyn, Kopytówka, Paszkówka, Sosnowice

  

Na podstawie artykułu 17, pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.)

Wójt Gminy Brzeźnica

 

zarządza, co następuje:

§1

W Zarządzeniu Nr OS.0050.219.2021 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych podczas powtórnego wyłożenia do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bęczyn, Kopytówka, Paszkówka, Sosnowice wprowadza się zmianę polegającą na dodaniu w tabeli stanowiącej załącznik do tego zarządzenia pozycji (Lp.) nr 26.

§2

Treść dodanej pozycji (Lp.) nr 26 będącej treścią uwagi oraz sposobem jej rozpatrzenia zawiera tabela stanowiąca załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Inspektorowi zajmującemu się sprawami planowania i zagospodarowania przestrzennego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO POWTÓRNIE WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTUMIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI BĘCZYN KOPYTÓWKA PASZKÓWKA SOSNOWICE

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Brzeźnica Nr OS.0050.225.2021 z dnia 05 sierpnia 2021 roku

 

 

Lp.

 

Data wpływu uwagi

 

Nazwisko i imię,

nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagę

 

 

Treść uwagi

 

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga

 

Rozpatrzenie uwagi

123456

 

26

 

23.06.2021

 

Anonimizacja danych.

 

Jesteśmy właścicielami nieruchomości składającej się z działek nr 3/4, 3/5, 3/6 i 4/2 położonych w obr. Bęczyn.

Zwracamy się z prośbą o zmianę w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr. Bęczyn w zakresie ww działek polegającej na rozszerzeniu terenów z możliwością zabudowy mieszkaniowej oznaczonej na mapie z projektem miejscowego planu zagospodarowania 1MN.21 w kierunku północnym wzdłuż działki nr 4/1 (ul. Kwiatowa) pasem o szerokości ok. 30 m, do wysokości granicy działki nr 8/6 po przeciwnej stronie drogi.

Prośbę uzasadniam tym, że działki są położone wzdłuż działki drogowej o nazwie ul. Kwiatowa. Po przeciwnej stronie ul. Kwiatowej na tej wysokości są zabudowania (projekt planu zagospodarowania nie obejmuje terenami o możliwości zabudowy mieszkaniowej całej działki nr 8/6 choć są tam zabudowania stanowiące gospodarczo całość).

Ponadto stwierdzenie w przedmiotowych działkach gruntów klasy IIIb i głównie IVa oraz ich nachylenie w północną stronę sprawia, że są to tereny trudne do uprawy rolnej.

W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

 

 

3/4, 3/5, 3/6, 4/2

Bęczyn

 

Uwaga nieuwzględniona.

Uwaga jest niezgodna z obecnie obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzeźnica.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi że „Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych.” oraz art. 15, ust. 1, który mówi że „Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem, wraz z uzasadnieniem.” ustalenia projektu planu muszą być zgodne ze studium.

 

Uwaga: integralną częścią wykazu jest zbiór złożonych uwag

                                                                                                                                                                                                                                                        

Wójt Gminy Brzeźnica