Nr ogłoszenia: 1/2022

DK Logo

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia

działająca na terenie gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje z zakresu:  


rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Ciąg dalszy >>> zobacz

 

 

 

Oczyszczalnie 2013 M

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica informuje, że wzorem lat ubiegłych przyjmowane będą wnioski o udzielenie z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica.

 

 

Wnioski można składać od 03.01.2022 r.w siedzibie Urzędzie Gminy Brzeźnica, przy ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, parter Biuro Obsługi Klienta.

Dotacja przyznawana jest w kolejności składania wniosków, do czasu wyczerpania środków zabezpieczonych w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok. Kwota przeznaczona na ten cel - 200 000,00 zł.

 

Ogólne zasady udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków:

 

1. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji, która może być udzielana osobom fizycznym na terenie Gminy Brzeźnica, na której budowa zbiorczych systemów kanalizacji, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

2. Kwota dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków wynosić będzie do 4.000,00 zł brutto za zakup lub zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż kwota poniesionych i udokumentowanych kosztów poniesionych po dniu podpisania umowy.

3. O dotację można ubiegać się tylko jeden raz dla danej nieruchomości.

4. Weryfikacji wniosków dokonywać będzie Komisja powołana przez Wójta Gminy Brzeźnica, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.

5. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wysokości przyznanej dotacji lub też o odmowie udzielenia dotacji Wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.

6. Pozytywna weryfikacja wniosku będzie podstawą zawarcia umowy o dotacje pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Brzeźnica.

 

Wniosek o udzielenie z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie - pobierz

 

 

Do wniosku o przyznanie dotacji należy dołączyć:

 

1) oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, - pobierz

2) oświadczenie współwłaścicieli nieruchomości, - pobierz

3) kopię pozwolenia na budowę obejmujące budowę budynku mieszkalnego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków, wydane przez Starostę Wadowickiego, opatrzone klauzulą, że decyzja stała się ostateczna,

4) kopię zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych dot. budowy przydomowej oczyszczalni ścieków potwierdzone datą wpływu do Starosty Wadowickiego

5) kopię zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu Starosty Wadowickiego od zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,

6) kopię pozwolenia wodno - prawnego wydanego przez Starostę Wadowickiego, jeżeli budowa oczyszczalni wymaga jego uzyskania dla oczyszczalni, opatrzone klauzulą, że decyzja stała się ostateczna,

7) kopię mapy z naniesioną lokalizacją oczyszczalni, stanowiącą integralną część dokumentów wskazanych w punkcie 3 lub 4,

8) opis lub kopię dokumentacji technicznej producenta przydomowej oczyszczalni ścieków,

9) kopię aprobaty technicznej na urządzenia oczyszczalni lub certyfikatu zgodności z normami obowiązującymi w przepisach prawa;

10 ) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - pobierz

Dokumenty, o których mowa pkt. 3,4,5 i 6 osoba/osoby składające wniosek składają w formie kopii, które potwierdzają za zgodność z oryginałem.

Po wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków, Wnioskodawca w terminie określonym w umowie, zawiadamia pisemnie Urząd Gminy Brzeźnica o zakończeniu jej budowy.


Zgłoszenie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków - pobierz

 

 

Do zawiadomienia dołącza się następujące dokumenty:

 

1) kopię faktur wystawionych na Wnioskodawcę(oryginały do wglądu), potwierdzające poniesione wydatki na zakup lub zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków,

2) potwierdzenie zapłaty faktur ( kopia przelewu bankowego lub kopia potwierdzenia zapłaty gotówką),

3) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Dofinansowaniu nie podlegają:

 

1. Koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa.

2. Koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków.

3. Koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez Wnioskodawcę.

4. Koszty budowy sieci sanitarnej i przyłączyłączącej kilka nieruchomości do wspólnej oczyszczalni.

5. Koszty zakupu gruntów.

6. Koszty obsługi kredytów i innych zobowiązań finansowych.

7. Koszty budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, poniesione przed dniem podpisania umowy w sprawie udzielenia dotacji.

 

Szczegółowe zasady udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica określa Regulaminie stanowiący załącznik do uchwały Nr XXXII/330/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 lutego 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018r., poz. 1508):


Uchwała Nr XXXII/330/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica

 

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: (33) 879 20 29 wew. 24 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Brzeźnica.

 

 

DK LogoLokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia działająca na terenie gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje z zakresu: wspierania różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartymw Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

 

Całość Ogłoszenia >> przejdź dalej

 

 

 

 

 

Informacja o wynikach konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Brzeźnica w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku.

 

Wójt Gminy Brzeźnica informuje, że  w terminie wyznaczonym do  konsultacji  niniejszego projektu uchwały, do Urzędu Gminy Brzeźnica nie wpłynęła żadna opinia dotycząca projektu.

 

 

 

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XX/189/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

Wójt Gminy Brzeźnica informuje o konsultacjach

 

Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały Nr …. Rady Gminy Brzeźnica w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku.

 

Termin konsultacji:

Od  12.10. 2021 roku do 19.10. 2021 roku.

Forma konsultacji:

 

Konsultacje przybierają formę pisemnego wyrażenia opinii w sprawie załączonego projektu Uchwały, które mogą być składane osobiście w siedzibie Urzędu, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą platformy EPUAP - adres skrytki 0g1w8g2bvj

Opinie anonimowe i nie zawierające informacji o nazwie organizacji nie będą rozpatrywane.


Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy Brzeźnica.

 

Projekt Uchwały Nr …. Rady Gminy Brzeźnica w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku.