FE RP MAL EU
 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Brzeźnica z dnia 26 lipca 2020 roku

w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji ds. opiniowania ofert złożonych
 w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) w związku z Zarządzeniem Nr OS.0050.222.2021 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotyczącego kompleksowej realizacji w latach 2021-2022 roku projektu ‘Q_działaniu”

Wójt Gminy Brzeźnica ogłaszanabór kandydatów na członków Komisji ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania, z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotyczącego kompleksowej realizacji  w latach 2021-2022 projektu „Q_działaniu".

 

Projekt, dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

W skład Komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych wart. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
 2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
 3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
 4. akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

Do członków Komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 20 sierpnia 2021 roku, do godz. 14:00 (liczy się data wpływu) do Urzędu Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

  

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZEPROWADZENIA
NABORU CZŁONKÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) uprzejmie informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brzeźnica reprezentowana przez Wójta,
  z siedzibą Urzędu przy ulicy Krakowskiej 109, 34-312 Brzeźnica.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tradycyjnie, pisząc na adres siedziby Administratora.
  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu uczestnictwa w naborze kandydatów na członków Komisji ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego, a w przypadku wybrania Pani/Pana jako członka Komisji, także w celu udziału w pracach tej Komisji.
  2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres archiwizacji dokumentacji wynikający z przepisów prawa.
  5. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje niemożność pełnienia funkcji członka Komisji Konkursowej i uczestnictwa w jej pracach.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 

Załączniki do pobrania :

 

1. Formularz zgłoszeniapobierz
2. Zarządzeniepobierz
3. Regulaminpobierz

 

 

 

 

 

FE RP MAL EU

 

Zarządzenie Nr OS.0050.222.2021

Wójta Gminy Brzeźnica

z dnia 26 lipca 2021 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Brzeźnica z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotyczącego kompleksowej realizacji w latach 2021-2022 projektu „Q_działaniu"

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), w związku z Uchwałą Nr XXIII/204/2020 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 25 listopada 2020 r., w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku

 

Wójt Gminy Brzeźnica

zarządza, co następuje:

 

§1

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od dnia podpisani umowy do dnia 30 czerwca 2022 roku zadania publicznego Gminy Brzeźnica z zakresu pomocy społecznej, poprzez wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych, dotyczącego kompleksowej realizacji w latach 2021-2022 projektu „Q_działaniu".
  1. Regulamin otwartego konkursu ofert oraz zasady i tryb jego przeprowadzenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.

Na realizację zadania, o którym mowa w §1, przeznacza się kwotę w maksymalnej wysokości 816 690,18 zł (słownie: osiemset szesnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 18/100) w tym:

 1. 690 341,40 zł koszty bezpośrednie
 2. 70 348,78 zł koszty pośrednie
 3. 56 000,00 zł w ramach wkładu własnego finansowego Gminy Brzeźnica

w następujących transzach:

 1. w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy – 408 345,09 zł
 2. do dnia 31 października 2021 roku – 408 345,09 zł

§3.

Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane poprzez jego zamieszczenie:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzeźnica,
 2. na stronie internetowej Gminy Brzeźnica,
 3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica.

§4.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi zajmującemu się współpracą z organizacjami pozarządowymi.

§5.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Brzeźnica.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki do pobrania :

 

1. Regulamin >> pobierz

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na stanowisko pracy

Dyrektor

Publicznego Żłobka w Chrząstowicach

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Maria Czyżowska zamieszkała w Łączanach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Maria Czyżowska wykazała się znajomością przepisów prawnych określonych w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała wymaganą liczbę punktów w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

                                                          

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na stanowisko pracy

Dyrektor

Publicznego Żłobka „Kącik dla Maluszka” w Brzeźnicy

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Maria Czyżowska zamieszkała w Łączanach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Maria Czyżowska wykazała się znajomością przepisów prawnych określonych w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała wymaganą liczbę punktów w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

                      

 

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR OS.0050.220.2021

 

WÓJTA GMINY BRZEŹNICA

Z DNIA 19 LIPCA 2021 ROKU

 

w sprawie:   rozpatrzenia uwag złożonych podczas powtórnego wyłożenia do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tłuczań, Wyźrał

Na podstawie art. 17, pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Brzeźnica

zarządza, co następuje:

 

Pobierz treść zarządzenia