DK LogoLokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia działająca na terenie Gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje z zakresu:  rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

 

 

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie:

od 16 lutego 2022 do 02 marca 2022

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia miejscowość: 32-640 Zator, ul. Rynek 2, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00


Wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego wgranego do Platformy Obsługi Projektów (POP) dostępnej na stronie internetowej www.dolinakarpia.org i nagranego na płycie CD/DVD, oraz w formie papierowej, tożsamej z wersją elektroniczną, w liczbie 2 egzemplarzy.

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny 1: Rozwój gospodarczy małych miast oraz terenów wiejskich

Cel szczegółowy 1.2: Rozwój lokalnej przedsiębiorczości
Przedsięwzięcie 1.2.2: Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 10

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym:

- zgodność operacji z naborem (złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym
w ogłoszeniu o naborze, zgodność zakresu tematycznego operacji z tematycznym zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze),

- zgodność operacji z programem, w ramach którego jest planowana realizacja operacji (PROW na lata 2014-2020), zgodność z warunkami wyboru operacji określonymi w ogłoszeniu o naborze, zgodność wnioskowanej formy wsparcia
z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,

- realizacja przez operację co najmniej jednego celu ogólnego i jednego celu szczegółowego LSR, co spowoduje podniesienie wartości co najmniej jednego wskaźnika produktu przypisanego do przedsięwzięcia objętego naborem o co najmniej jedną jednostkę miary.

2. Zgodność operacji z kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Kryteria wyboru operacji:

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.dolinakarpia.org oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 40% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj.  21.

Grupy defaworyzowane określone w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia: osoby młode do 35 roku życia, osoby starsze powyżej 50 roku życia, kobiety, rybacy.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o przyznaniu pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o przyznaniu pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: 32-640 Zator, ul. Rynek 2, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 199 536,14 Euro

(kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/Euro: 798 144,56 PLN)

Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia:

 • wielkość wsparcia: 70 000,00 zł
 • intensywność pomocy: 100%

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami
 2. Biznesplan
 3. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów wyboru operacji, zgodnie z opisem poszczególnych kryteriów.

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 33/ 841 05 84 w godz. od 8.00 do 16.00

 

UWAGA: Każdy beneficjent składający wniosek o przyznanie pomocy w ramach bieżącego naboru, zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz zgodnie z ogłoszeniem naboru, zobowiązany jest do złożenia wniosku w wersji papierowej, oraz w formie dokumentu elektronicznego wgranego do Platformy Obsługi Projektów (POP), dostępnego tutaj. Wersja papierowa oraz wersja elektroniczna wniosku muszą być tożsame.

 

Załączniki do pobrania : przejdź dalej

 

DK LogoLokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia działająca na terenie gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje z zakresu: rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

 

 

 

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie:

od 21 stycznia 2022 do 4 lutego 2022

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia miejscowość: 32-640 Zator, ul. Rynek 2, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00


Wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego wgranego do Platformy Obsługi Projektów (POP) dostępnej na stronie internetowej www.dolinakarpia.org i nagranego na płycie CD/DVD, oraz w formie papierowej, tożsamej z wersją elektroniczną, w liczbie 2 egzemplarzy.

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny 2: Wzmocnienie promocji dziedzictwa regionalnego oraz oferty przemysłów czasu wolnego

Cel szczegółowy 2.1: Poprawa aktywności społecznej mieszkańców

Przedsięwzięcie 2.1.1: Tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań

Wskaźnik produktu: Liczba nowych, wyremontowanych lub zmodernizowanych dzięki wsparciu z LSR obiektów przeznaczonych na spotkania lokalnych społeczności - 7

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 

 1. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym:

- zgodność operacji z naborem (złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, zgodność zakresu tematycznego operacji z tematycznym zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze),

- zgodność operacji z programem, w ramach którego jest planowana realizacja operacji (PROW na lata 2014-2020), zgodność z warunkami wyboru operacji określonymi w ogłoszeniu o naborze, zgodność wnioskowanej formy wsparcia z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,

- realizacja przez operację co najmniej jednego celu ogólnego i jednego celu szczegółowego LSR, co spowoduje podniesienie wartości co najmniej jednego wskaźnika produktu przypisanego do przedsięwzięcia objętego naborem o co najmniej jedną jednostkę miary,

2. Zgodność operacji z kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Kryteria wyboru operacji:

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.dolinakarpia.org oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 30% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj.  23.

Grupy defaworyzowane określone w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia: osoby młode do 35 roku życia, osoby starsze powyżej 50 roku życia, kobiety, rybacy.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o przyznaniu pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o przyznaniu pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: 32-640 Zator, ul. Rynek 2, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 508 096,87 EURO (kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/Euro: 2 032 387,48 zł).

 

Pomoc na operację jest przyznawana w wysokości nie wyższej niż:

 • 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców, z wyłączeniem organizacji pozarządowych, które wykonują taką działalność, lecz nie więcej niż 500 000 zł na jedną operację oraz 500 000 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji PROW na lata 2014-2020,
 • 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku:

– podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców,

– organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców, lecz nie więcej niż 500 000 zł na jedną operację oraz 500 000 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji PROW na lata 2014-2020,

 • nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych, bez limitu.

 

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami,
 2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów wyboru operacji, zgodnie z opisem poszczególnych kryteriów.

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 33/ 841 05 84 w godz. od 8.00 do 16.00.

 

UWAGA: Każdy beneficjent składający wniosek o przyznanie pomocy w ramach bieżącego naboru, zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz zgodnie z ogłoszeniem naboru, zobowiązany jest do złożenia wniosku w wersji papierowej, oraz w formie dokumentu elektronicznego wgranego do Platformy Obsługi Projektów (POP), dostępnego tutaj. Wersja papierowa oraz wersja elektroniczna wniosku muszą być tożsame.

 

 

Załączniki do pobrania :  przejdź dalej

 

 

DK Logo

Stowarzyszenie Dolina Karpia pozyskało dodatkowe środki do budżetu LSR w ramach PROW 2014-2020 w wysokości 478 000 EURO, które zostaną przeznaczone na dwa przedsięwzięcia: wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (w ramach podejmowania działalności gospodarczej) oraz tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań. Nabory na w/w przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone w pierwszym kwartale 2022 roku.

 

 

 

 

W 2022 roku po raz kolejny wsparciem zostaną objęci mieszkańcy obszaru Doliny Karpia, którzy pragną założyć własną działalność gospodarczą. Stowarzyszenie w najbliższym naborze przeznaczy dla nich środki w łącznej wysokości prawie 200 000 EURO, które mogą zostać przeznaczone między innymi na: budowę, modernizację oraz wyposażenie obiektów, zagospodarowanie terenu wokół nieruchomości, zakup nowych maszyn, narzędzi, środków transportu (z wyłączeniem samochodów osobowych), zakup oprogramowania komputerowego, patentów i licencji.

 

Wnioskodawca może otrzymać dotację w wysokości 70 000 PLN, z której to kwoty 56 000 PLN jest przekazywane w formie zaliczki po podpisaniu umowy
o dofinansowanie, a 14 000 PLN w formie refundacji po zrealizowaniu operacji.

Stowarzyszenie w najbliższym naborze przewidziało również środki w wysokości ponad 500 000 EURO na budowę, modernizację oraz wyposażenie obiektów stanowiących przestrzeń do wspólnych spotkań mieszkańców Doliny Karpia. Nowa oraz zmodernizowana infrastruktura będzie narzędziem do przywrócenia zjawiska integracji i aktywizacji lokalnej społeczności, po ustąpieniu epidemii oraz związanych z nią obostrzeń.

 

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków zapraszamy do kontaktu z pracownikami biura LGD, poprzez kontakt mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) i telefoniczny (33/ 841 05 84) od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16.

 

 

 

Zapytanie Ofertowe


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji:

KONSULTANTA PRAWNEGO


Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, których wartość mieści się w przedziale od 1000 do 6000 euro.

 

1. Warunki współpracy:

 

− warunki zlecenia określone zostaną w umowie cywilnoprawnej,

− planowany termin realizacji świadczenia pracy: od stycznia 2022 roku do grudnia 2022 roku,

− łączna ilość godzin do przepracowania – 3 godziny dwa razy w miesiącu (porady dla klientów Ośrodka), 1 godzina w miesiącu – konsultacje dla pracowników GOPS
− usługi muszą być świadczone przez osobę mającą uprawnienia radcy prawnego bądź adwokata,
- oferty obejmujące świadczenie usług przez inne osoby, w tym aplikantów – nie będą
rozpatrywane,
− miejsce świadczenia usługi: w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brzeźnicy

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie po zakończeniu
każdego miesiąca, na podstawie wystawionego przez niego rachunku oraz przedłożeniu wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji, wskazującej na prawidłowe wykonanie zadania (m.in. Karty czasu pracy).

Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę
rachunku.


2. Zakres obowiązków

 

- Prowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego (konsultacji/porad prawnych) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy.

- Udzielanie porad i konsultacji w formie osobistego kontaktu, telefonicznie, mailowo lub przez wybrany komunikator.

- Poprawa jakości merytorycznej dokumentacji Ośrodka, w tym decyzji administracyjnych.

- Konsultacje prawne dla pracowników socjalnych GOPS.

- Prowadzenie dokumentacji: karty czasu pracy, karty wsparcia (rejestr osób i form udzielonych porad/konsultacji)

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (wymagania) oraz sposób dokonywania oceny ich spełniania:

 

O udzielenie zlecenia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie do wykonania zamówienia. Za spełnienie warunku posiadania wiedzy
i doświadczenia Zamawiający uzna:

Kryteria formalne (obowiązkowe):

− ukończona aplikacja radcowska lub adwokacka

− udokumentowane doświadczenie zawodowe w formie oświadczenia o prowadzeniu praktyki w zawodzie prawnika lub zaświadczenie z pracy, świadectwo pracy.

Spełnienie warunków formalnych Zamawiający oceni na podstawie dokumentów i informacji załączonych do oferty przez Oferenta. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone przez Wykonawcę.

 

4. Wymagane dokumenty

 

− CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
− Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia,
− Inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy, szkolenia,
− Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
− Oświadczenie o niekaralności,

− Oferta cenowa, złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze,

− W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
− Dokumenty poświadczające doświadczenie w świadczeniu poradnictwa prawnego.


5. Obowiązki Wykonawcy:

 

- Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

6. Sposób i termin składania ofert Wymagane dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, ul. Ks. Eugeniusza Łudzika 1 w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujących zapis: „Oferta cenowa na pełnienie funkcji KONSULTANTA PRAWNEGO” do dnia 24.01.2022r. Godz. 15.30

 

Oferty można składać osobiście, wysłać pocztą tradycyjną na powyższy adres (liczy się data
i godzina wpływu) lub przesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w formie skanu, odpowiednio podpisanej i opieczętowanej oferty (w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: Oferta na pełnienie funkcji konsultanta prawnego).
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i podpisana przez
Wykonawcę.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będą rozpatrywane.


Osoba do kontaktu: Grzegorz Wojtas, tel: 33 823-23-83 wew. 30. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka.

 

Załączniki do pobrania : Oferta >> pobierz

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji:

PSYCHOLOGA


Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, których wartość mieści się w przedziale od 1000 do 6000 euro.

 

1. Warunki współpracy:

 

− warunki zlecenia określone zostaną w umowie cywilnoprawnej,

− planowany termin realizacji świadczenia pracy: od stycznia 2022 roku do grudnia 2022 roku,

− łączna ilość godzin do przepracowania – 18 godzin w miesiącu

− usługi muszą być świadczone przez osobę mającą wykształcenie wyższe na kierunku psychologia potwierdzone dyplomem ukończenia uczelni wyższej,

- oferty obejmujące świadczenie usług przez inne osoby, nie będą rozpatrywane,
− miejsce świadczenia usługi: w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brzeźnicy

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie po zakończeniu
każdego miesiąca, na podstawie wystawionego przez niego rachunku oraz przedłożeniu wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji, wskazującej na prawidłowe wykonanie zadania (m.in. Karty czasu pracy).

Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę
rachunku.


2. Zakres obowiązków

- Prowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy.

- Udzielanie poradnictwa w formie osobistego kontaktu, telefonicznie, mailowo lub przez wybrany komunikator.

- Współpraca z pracownikami socjalnymi GOPS.

- Prowadzenie dokumentacji: karty czasu pracy, karty wsparcia (rejestr osób i form udzielonego poradnictwa)

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (wymagania) oraz sposób dokonywania oceny ich spełniania:

O udzielenie zlecenia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie do wykonania zamówienia. Za spełnienie warunku posiadania wiedzy
i doświadczenia Zamawiający uzna:

Kryteria formalne (obowiązkowe):

− ukończone studia wyższe na kierunku psychologia

− udokumentowane doświadczenie zawodowe w formie oświadczenia o prowadzeniu praktyki w zawodzie psychologa lub zaświadczenie z pracy, świadectwo pracy.

Spełnienie warunków formalnych Zamawiający oceni na podstawie dokumentów  i informacji załączonych do oferty przez Oferenta. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone przez Wykonawcę.

4. Wymagane dokumenty

− CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
− Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia,
− Inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy, szkolenia,
− Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
− Oświadczenie o niekaralności,

− Oferta cenowa, złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze,

− W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
− Dokumenty poświadczające doświadczenie w świadczeniu poradnictwa psychologicznego.


5. Obowiązki Wykonawcy:

- Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

6. Sposób i termin składania ofert Wymagane dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, ul. Ks. Eugeniusza Łudzika 1 w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujących zapis: „Oferta cenowa na pełnienie funkcji PSYCHOLOGA” do dnia 24.01.2022r. Godz. 15.30.

 

Oferty można składać osobiście, wysłać pocztą tradycyjną na powyższy adres (liczy się data i godzina wpływu) lub przesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w formie skanu, odpowiednio podpisanej i opieczętowanej oferty (w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: Oferta na pełnienie funkcji psychologa).
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i podpisana przez Wykonawcę.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu: Grzegorz Wojtas, tel: 33 823-23-83 wew. 30. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka.

 

Załączniki do pobrania : Oferta >> pobierz