Data zamieszczenia: 22.08.2023

 

 

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2023.1094)

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

 

 

 

zawiadamia że, w dniu 21 sierpnia 2023 r. została wydana decyzja znak:

WI-IV.747.1.12.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Gazociąg Oświęcim - Zelczyna DN500 PN 6,3MPa odcinek: przekładka Brzeźnica - przekładka Brzezinka, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, (złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 16 czerwca 2023 r., uzupełnionego 11 lipca 2023 r. oraz 27 lipca 2023 r.). Inwestycją objęte są nieruchomości (lub ich części) położone w granicach terenu wskazanego we wniosku, zlokalizowane w województwie małopolskim na terenie powiatu wadowickiego, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków:

 

J. ewid. Brzeźnica, obr. 0003 Brzeźnica:

231/368, 231/274, 231/333, 231/334, 231/338, 231/339, 231/343, 231/344, 231/346,

231/514, 231/347, 231/158, 231/498, 231/499, 231/364, 231/365, 231/254, 231/366,

231/296, 231/294, 231/444, 231/378, 231/449, 231/177, 231/469, 231/471, 60/120,

 

J. ewid. Brzeźnica, obr. 0002 Brzezinka:

545/1.

Treść ww. decyzji została udostępniona 21 sierpnia 2023 r. na okres 14 dni w Biuletynie

Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/muw,a,2322087,decyzja-wojewody-malopolskiego-z-dnia-21-sierpnia-2023-r-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-towarzys.html

(ścieżka dostępu Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie/ menu podmiotowe/ Urząd Wojewódzki/ Wydział/ Infrastruktury/ repozytorium plików/ Decyzja Wojewody Małopolskiego z dnia 21 sierpnia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, pod nazwą: Gazociąg Oświęcim - Zelczyna DN500 PN 6,3MPa odcinek: przekładka Brzeźnica - przekładka Brzezinka, WI-IV.747.1.12.2023)

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z pełną treścią decyzji oraz aktami sprawy (powołując się na znak sprawy: WI-IV.747.1.12.2023) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 12 39 21 456.

 

Brzeźnica, dn. 31-07-2023

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z zakresu zadań zleconych na umowę o pracę

 

I. Wymagania niezbędne:


1. Obywatelstwo Polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub
przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. Wykształcenie: preferowane wyższe ,
3. Co najmniej 3 roczny staż pracy w jednostkach administracji samorządowej na podobnym stanowisku.
4. Biegła znajomość komputera (środowisko MS Windows, znajomość programu do obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, EPUAP ).
5. Znajomość ustaw związanych z świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi, oraz ustaw z zakresu realizacji zadań zleconych, Kodeks Postępowania Administracyjnego.
6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
7. Niekaralność za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Inspektora
9. W przypadku obywateli krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:


1. Ogólna znajomość przepisów określających zadania gminy , w tym w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz świadczeń z zakresu zadań zleconych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustaw w ramach zadań zleconych realizowanych w ośrodkach pomocy społecznej.
2. Umiejętność obsługi komputera oraz znajomość branżowych programów komputerowych
3. Umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustaw:
a) o świadczeniach rodzinnych,
b) o Funduszu Alimentacyjnym,
c) o świadczeniach opiekuńczych,
d) o Karcie Dużej Rodziny,
e) „Za Życiem”
f) Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
4. Umiejętność redagowania pism.
5. Umiejętność dobrej organizacji czasu pracy.
6. Dyspozycyjność.
7. Komunikatywność i gotowość do pracy w bezpośrednim kontakcie z klientem.
8. Odporność na stres.

III. Główne obowiązki:


1. Prowadzenie dokumentacji z zakresu świadczeń rodzinnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych, świadczeń z ustawy „Za życiem”, ustawy Karta Dużej Rodziny.
2. Prowadzenie postępowań w sprawie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.
3. Obsługa programów w zakresie świadczeń.
4. Prowadzenie spraw z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych.
5. Przyjmowanie, rejestrowanie i kompletowanie wniosków.
6. Weryfikacja i przeliczanie dochodów osób ubiegających się o świadczenia.
7. Sporządzanie decyzji administracyjnych.
8. Sporządzanie miesięcznych list wypłat świadczeniobiorców.
9. Wydawania zaświadczeń i udzielanie bieżących informacji.
10. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych i zapotrzebowań na środki finansowe.
11. Obsługa programów komputerowych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, świadczeń z ustawy „Za Życiem”, Karta dużej Rodziny.
12. Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów regulujących w/w obowiązki.

IV. Cechy osoby:


1. Odpowiedzialność, sumienność, dokładność, rzetelność.
2. Bardzo dobra organizacja pracy, wysokie zaangażowanie w pracę, kreatywność.
3. Umiejętność pracy w grupie i z klientami.

V. Wymagane dokumenty:

 

Etap I rekrutacji (składanie ofert):


• List motywacyjny.
• Życiorys – CV.
• Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
• Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
• Kserokopie świadectw pracy.
• Referencje (w przypadku posiadania takich).
• Własnoręcznie podpisanie oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
• Własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa dokonane umyślnie.
Etap II rekrutacji (zostają dopuszczone kandydatury osób, spełniających wymagania niezbędne):
Test pisemny wiedzy z wymaganego zakresu oraz rozmowa kwalifikacyjna.
Informacja o wynikach naboru zostanie udostępniona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

VI. Informacja o warunkach pracy:


1. Wymiar czasu pracy – pełny etat, w systemie jednozmianowym.
2. Praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy.
3. Praca w pomieszczeniu wieloosobowym ze stanowiskiem komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz umiejętności zarządzania czasem.
4. Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, w piętrowym budynku z windą , z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
5. Praca wymaga bezpośredniego lub telefonicznego kontaktu z klientem, komunikacji werbalnej i pisemnej.
6. Wykonywanie obowiązków pod presją czasu, wymagające odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem w bezpośrednim kontakcie z klientem.
7. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy. W przypadku osób wcześniej zatrudnionych w jednostkach , o których mowa w art.2 ustawy o pracownikach samorządowych umowa zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy.
8. Proponowany termin zatrudnienia: 1 września 2023 r. bądź inny ustalony z pracodawcą.
Dokumenty należy składać lub przesłać do: 14 sierpnia 2023 r. do godz.12:00 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy ul. ks. E. Łudzika 1, 34-114 – z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z zakresu zadań zleconych”. W ofercie prosimy o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o terminie przeprowadzenia II etapu rekrutacji.

Inne informacje:


• Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,
• Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
• Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy,
• Nabór może zostać zakończony bez zatrudnienia żadnej/żadnego z kandydatek/kandydatów
• Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnica.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu
poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

Naszym pracownikom oferujmy


• stabilne zatrudnienie, na podstawie umowy o pracę
• wynagrodzenie miesięczne złożone z wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku stażowego w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
• dodatkowe wynagrodzenie roczne – tzw. „trzynastka”,
• nagrody roczne,
• nagrody jubileuszowe,
• pakiet świadczeń socjalnych
• możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
• rozwój osobisty i zawodowy
• możliwość udziału w nieodpłatnych szkoleniach

 

 

RODO >> pobierz

 


Kierownik GOPS

w Brzeźnicy

Grzegorz Wojtas

 

 

 

 

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Gazociąg Oświęcim-Zelczyna DN500 PN 6,3 Mpa odcinek: przekładka Brzeźnica – przekładka Brzezinka, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.

 

Treść Obwieszczenia do pobrania >> pobierz

 

 

 

 

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotyczącego kompleksowej realizacji w 2023 roku projektu „Q_działaniu" 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia w/w konkursu wybrano ofertę złożoną przez następującego oferenta:

 

 

Stowarzyszenie Nowa Perspektywa, ul. Kazimierza Wielkiego 31,

38-340 Biecz, NIP 738-214-84-54, Regon 361956894, KRS 0000563787

 

 

Nazwa zadania publicznego:

zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotyczącego kompleksowej realizacji w 2023 roku projektu „Q_działaniu"

 

Wysokość przyznanych środków publicznych:  712 802,54 zł (słownie: siedemset dwanaście tysięcy osiemset dwa złote 54/100).

 

Uzasadnienie:


Oferta złożona przez w/w organizację pozarządową spełniła wymogi określone w w/w ustawie oraz w ogłoszeniu o konkursie. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji poszczególnych zadań mieści się w kwocie środków publicznych przeznaczonych na ich realizację. 

 

Brzeźnica, dnia 3 lipca 2023 roku

 

 

IMG 315615.06.2023r.  około godziny 20:00 zaginął pies typu spaniel.

Pies ma 15 lat i jest niewidomy.

 

 

 

 

 

 

 

Zaginął w miejscowości Brzezinka ul Promowa.

Telefon: 690 990 993

 

 

 

IMG 3158