Na podstawie art. 17, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Brzeźnica Uchwały Nr XLV/390/2022 z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzezinka, Brzeźnica, Chrząstowice, Kossowa, Łączany, Nowe Dwory, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zmiana planu obejmuje cztery tereny położone w miejscowościach Brzezinka, Brzeźnica, Łączany i Nowe Dwory, wskazane na załączniku graficznym do wymienionej wyżej uchwały składającym się z czterech arkuszy.


Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko będzie ocenienie skutków realizacji zmiany planu na środowisko.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.


Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 października 2022 r. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski do zmiany planu mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie papierowej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.


Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Brzeźnica.

Informacja o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz o terminie wyłożenia projektu zmiany planu wraz prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu zostanie podana w odrębnym ogłoszeniu.

 

 


 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (zwanego dalej RODO), informujemy:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Brzeźnica z siedzibą: ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, tel.: +48 33 879 20 29, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4) Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa.

5) Dane będą przetwarzane do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrane, a następnie jeśli chodzi o materiały archiwalne przez czas wynikający z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w zakresie w jakim zgoda została udzielona, bez wpływu na przetwarzanie przed cofnięciem zgody.

7) Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich, czy też poddawać ich profilowaniu. Dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany w systemach informatycznych.

8) W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Gminę podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować ograniczeniem form komunikacji. O dobrowolności podania danych zostanie Pani/Pan poinformowana/y przez merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie.

9) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

Bogusław Antos

 

 

DK Logo


Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
 działająca na terenie gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje z zakresu:


rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Ciąg dalszy na stronie Doliny Karpia >> zobacz

 

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica


34 - 114 Brzeźnica ul. Krakowska 109

Ogłoszenie nr: K.210.2.2022

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


na stanowisko pracy

Referent w Urzędzie Gminy Brzeźnica

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy wybrana została Pani Dorota Żmuda zamieszkała Tomice.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Dorota Żmuda wykazała się znajomością przepisów prawnych i zagadnień określonych w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos

 

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajem na okres do 3 lat lokalu użytkowego przeznaczonego na działalność apteki w miejscowości Brzeźnica stanowiącego własność Gminy Brzeźnica.

 

Nieruchomość położona w miejscowości Brzeźnica zabudowana budynkiem Centrum Medyczno - Rehabilitacyjnym w Brzeźnicy przy ul. Ks. Eugeniusza Łudzika oznaczonej numerem porządkowym 1.

 

Oznaczenie przedmiotu najmu: Lokal użytkowy znajduje się na parterze części trójkondygnacyjnej budynku Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Brzeźnicy przy ul. Ks. Eugeniusza Łudzika 1

 

Powierzchnia przedmiotu najmu: 150,96 m²

 

Opis przedmiotu najmu: Nieruchomość posiada parking i dojście do budynku wyłożone kostką. Dojazd bezpośrednio z drogi gminnej. Lokal użytkowy wyposażony jest w wodę, energię elektryczną, gaz, kanalizację

 

Przeznaczenie przedmiotu najmu: pomieszczenie przeznaczone na prowadzenie apteki

 

Termin zagospodarowania: najem na okres do 3 lat z możliwością przedłużenia na kolejne lata.

 

Stawka wywoławcza czynszu: Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi 21,00 zł netto za 1 m2 powierzchni użytkowej + obowiązujący podatek VAT tj.23%. Najemca oprócz czynszu najmu zobowiązany będzie ponosić wszelkie opłaty związane z użytkowaniem przedmiotu najmu, w szczególności opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, odprowadzanie ścieków. Umowy na odbiór odpadów komunalnych, wodę i odprowadzanie ścieków oraz abonament telefoniczny i internetowy Najemca będzie zawierał bezpośrednio z usługodawcami. Dodatkowo Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłaty z tytułu podatku od nieruchomości i od gruntu. Najemca ma obowiązek złożenia w Urzędzie Gminy w Brzeźnicy deklaracji podatkowej. Wszystkie opłaty związane z użytkowaniem lokalu oraz terminy ich wnoszenia zostaną określone w umowie najmu.

 

Termin wnoszenia opłat: czynsz najmu płatny do 10 – go każdego miesiąca na podstawie wystawionej faktury VAT. Podstawą zapłaty na rzecz Wynajmującego opłat, za energię elektryczną i gaz będą refaktury wystawiane na podstawie faktur za poszczególne media. Refaktura będzie płatna w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania przez Najemcę.

 

Zasady aktualizacji opłaty: wysokość czynszu podlega corocznej waloryzacji od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono komunikat Prezesa GUS, o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z roku poprzedzającego waloryzację. Stawka czynszu może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

 

Wymagania od oferentów:

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Nazwę, siedzibę oferenta, lub imię, nazwisko oraz adres w przypadku osoby fizycznej,
 2. Potwierdzenie posiadania doświadczenia w prowadzeniu działalności polegającej na sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych (kod PKD 47.73.Z), to jest prowadziły nieprzerwanie przez okres ostatnich 3 lat, co najmniej jedną aptekę ogólnodostępną w roli właściciela lub współwłaściciela (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
 3. Oświadczenie, że oferent niezwłocznie wystąpi z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz, że jest świadomy konieczności uzyskania zgody Ministra Zdrowia z uwagi na nie zachowaną odległość co najmniej 500 m do najbliższej funkcjonującej apteki ogólnodostępnej, co wynika z art. 99 ust.36 ustawy Prawo farmaceutyczne.
 4. Proponowaną stawkę czynszu najmu za 1m2 netto powierzchni użytkowej + obowiązujący podatek VAT tj.23%..
 5. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu podanymi w ogłoszeniu        i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym pomieszczeń a ewentualny remont przystosowujący lokal do prowadzenia apteki wykona we własnym zakresie i na własny koszt,
 7. Oświadczenie, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę w okresie 24 miesięcy nie toczyło się i nie toczy postępowanie sądowe z tytułu spłat wierzytelności /zobowiązań/,
 8. Datę sporządzenia oferty,
 9. Podpis oferenta.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją ,, Oferta najmu na okres do 3 lat lokalu użytkowego przeznaczonego na działalność apteki w miejscowości Brzeźnica w budynku Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Brzeźnicy przy ul. Ks. Eugeniusza Łudzika 1 ” w terminie do dnia 15 czerwca 2022r. do godz. 1000 w Urzędzie Gminy Brzeźnica ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica – Dziennik Podawczy .

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2022r. o godz. 1030  w sali USC (parter) Urzędu Gminy Brzeźnica.

O wynikach przetargu Wójt Gminy Brzeźnica powiadomi wyłonionego oferenta.

 

Wymagania dotyczące wadium

1.Wynajmujący ustala wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

2.Wadium powinno wpłynąć do dnia 15 czerwca 2022r do godziny 1000 na rachunek bankowy Gminy Brzeźnica w Banku Spółdzielczym w Brzeźnicy nr.: 63 8112 0008 0000 0358 2000 0050

3.W przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana nie podpisze Umowy Najmu w wyznaczonym terminie – wadium przepada na rzecz Wynajmującego.

4.Zwrot wadium Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, nastąpi w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

5. Wadium Oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet przyszłego czynszu najmu.

 

Postanowienia końcowe:

 

 1. Ocena dokonana zostanie wg kryterium: 100 % cena – wybrana zostanie oferta z najwyższą zaoferowaną stawką czynszu netto.
 2. Wójt Gminy Brzeźnica zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 3. Oferentowi, którego oferta została wybrana Wynajmujący wskaże miejsce i termin podpisania umowy w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

 

 

Szczegółowe informacje na temat najmu można uzyskać w Urzędzie Gminy Brzeźnica pok. Nr 21 lub pod nr tel. (33) 879- 20- 29 wew. 24

 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica, na tablicach ogłoszeń w sołectwie Brzeźnica, zamieszcza się na stronie internetowej gminy – www.brzeznica.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzeźnica oraz w prasie lokalnej o zasięgu powiatowym „ Małopolska Kronika Beskidzka”.

                                                                             

Załączniki:

 

 1. Formularz ofertowy >> pobierz

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Wójt Gminy Brzeźnica

Bogusław Antos

 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy ogłasza nabór na stanowisko pracy – Asystenta rodziny

 

I. Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1. posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną.

3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

4. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona

5. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego

6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych

8. umiejętność podejmowania decyzji

9. zdolność i otwartość na komunikowanie się

10. poczucie odpowiedzialności.

II. Wymagania dodatkowe:

1. wysoka kultura osobista

2. znajomość obsługi komputera

3. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym

4. umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami

5. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy

6. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną

7. kreatywność, odporność na stres

8. nieposzlakowana opinia.

9.Prawo jazdy kategoria „B”

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym

2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem pieczy zastępczej planu pracy, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej

3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego

4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych

5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych

6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi

7. wspieranie aktywności społecznej rodzin

8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej

10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych

11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych

12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin

13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci

14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną

15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku

16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną

17. sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach

18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny

19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną

IV. Wymagane dokumenty

1. życiorys (CV)

2. kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

4. oświadczenia kandydata:

a) o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny

b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy reprezentowany przez Kierownika, z siedzibą przy ulicy ks. Eugeniusza Łudzika 1,
  34-114 Brzeźnica, tel. (33) 8232383, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku/żądania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit b) RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji wniosku/żądania.
 9. Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Data                                                                                                                   Podpis

 

c) że nie jest on i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, oraz że władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona

d) że wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego

e) o posiadaniu obywatelstwa polskiego

f) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych

g) że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. przykładowy plan pracy z rodziną. Praca Asystenta rodziny wykonywana będzie w systemie zadaniowego czasu pracy-umowa o pracę 0,5 etatu dodatkowo umowa zlecenie . na  okres 1 czerwca 2022 do  30 czerwca  2023r.  „Nabór na asystenta rodziny” odbywa się w terminie : od dnia  06.05.2022 r. do  dnia 16 05. 2022r. do  godziny  9-tej  w  Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w  Brzeźnicy ul. ks. E. Łudzika 1 ,34-114 Brzeźnica   - osobiście .

 

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej 34- 114 Brzeźnica ul. ks. Eugeniusza Łudzika 1