Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

 

 

Zgodnie z Umową Partnerstwa określającą strategię wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027 będziemy mieć do dyspozycji w tej perspektywie unijnej około 76 miliardów euro. To standardowy 7-letni budżet unijny, z którego Polska skorzysta już kolejny raz, inny aniżeli fundusze zaplanowane na Krajowy Plan Odbudowy. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. - w wyniku licznych uwag, przeprowadzonych konsultacji i zrealizowanych wysłuchań publicznych ostatecznie dokument został zatwierdzony przez rząd RP oraz Komisję Europejską oraz opublikowany w lipcu 2022 r.

Fundusze europejskie będą wdrażane w ramach specjalnie opracowanych programów, w tym międzynarodowych i transgranicznych, a w Polsce dodatkowo zgodnie z Umową Partnerstwa w ramach 16 regionalnych programów obsługiwanych przez urzędy marszałkowskie oraz
8 tematycznych programów krajowych obsługiwanych przez stronę rządową:

 • Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) – budżet ok. 135 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) – budżet ok. 21,9 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) – budżet ok. 45,9 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) – budżet ok. 11,4 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 – budżet ok. 14,3 mld zł (obszar: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
  i częściowo mazowieckie)
 • Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027 – budżet ok. 3,5 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (FEPŻ) – budżet ok. 2,7 mld zł
 • Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (PTFE) – budżet ok. 2,5 mld zł

 

 

Realizacja przedsięwzięć (projektów), zarówno w trybie konkurencyjnym (konkursowym), jak i w tzw. niekonkurencyjnym, będzie możliwa dopiero po zatwierdzeniu tych przez Komisję Europejską oraz powołaniu komitetów monitorujących dla każdego programu. Komitety te oprócz zatwierdzenia kryteriów i metodyki wyboru projektów będą weryfikować spełnienie warunków oraz tzw. zasad horyzontalnych. W skład każdego komitetu monitorującego wchodzić będą:

 1. przedstawiciele władz krajowych i regionalnych, administracji, organizacji zrzeszających samorządy, sektora nauki,
 2. partnerzy społeczni (związki zawodowe i organizacje pracodawców), biznesu oraz przedsiębiorczości społecznej
 3. min. 9 podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, tj. organizacji pozarządowych,
  a także ich federacji, związków.

 

 

Komitety monitorujące programy będą odgrywać dużo większą rolę aniżeli w poprzednich perspektywach UE z kilku powodów. Otóż, kluczowe będzie zderzenie się z ambitnymi celami klimatycznymi wynikającymi z Europejskiego Zielonego Ładu wskazującym celem jest Unia Europejska jako obszar neutralny klimatycznie, społeczeństwo sprawiedliwe i dostatnie, gospodarka nowoczesna i ekologiczna, aby to osiągnąć opracowano cały pakiet regulacji, elementów oraz zasad, w tym DNSH (ang. Do No Significant Harm) –„nie wyrządzaj poważnej szkody”. Ponadto zgodnie z art. 15 rozporządzenia ogólnego z czerwca 2021 r. ustanawiającego warunki horyzontalne korzystania z funduszy europejskich wskazano m.in. skuteczne stosowanie i wdrażanie Karty Praw Podstawowych UE, oprócz już wcześniej obowiązujących zasad horyzontalnych, tj. równości kobiet i mężczyzn, dostępności dla osób
z niepełnosprawnością, niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju.

“To czy wspomniane warunki i zasady będą monitorowane zależy w znacznym stopniu od potencjału, roli i zaangażowania zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego.
W komitetach monitorujących muszą być obowiązkowo miejsca dla organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem każdej ze wspomnianych zasad horyzontalnych i dbających o nasze prawa”
- mówi Iwona Janicka, ekspertka Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Dodatkowo w komitetach monitorujących potrzebni będą przedstawiciele/-ki z organizacji, które zajmują się działalnością tematycznie związaną z danymi programami, m.in.: edukacja, włączenie społeczne, rynek pracy, zdrowie, cyfryzacja, gospodarka, sprawiedliwa transformacja, infrastruktura i transport, obszary wiejskie, miejskie obszary funkcjonalne, rewitalizacja, kultura i dziedzictwo kulturowe, rybactwo, zdrowa żywność, pomoc żywnościowa dla najuboższych, wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych
w zakresie kształtowania i realizacji polityk publicznych.

Wyłonienie organizacji pozarządowych do komitetów monitorujących zgodnie z regulacjami musi się odbyć w transparentnej procedurze niezależnie od władz krajowych i regionalnych oraz ich organów doradczych. Z uwagi na sukcesywne zatwierdzanie programów przez Komisję Europejską wyłonienie NGOs odbywać się będzie w najbliższych tygodniach zarówno
w przypadku programów krajowych, jak i regionalnych. W przypadku programów krajowych władną do opracowania procedury i powołania komisji wyborczej jest rada działalności pożytku publicznego w ramach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Natomiast w przypadku programów regionalnych stosowny proces wyborczy i powołanie komisji wyborczej musi zostać zrealizowany przez odpowiednie wojewódzkie rady działalności pożytku publicznego (odpowiednio organ doradczy marszałka województwa).

Jedno jest pewne będzie bardzo mało czasu - zaledwie kilka dni na zgłoszenia i głosowanie wśród organizacji pozarządowych, a to wymagać będzie ogromnej mobilizacji i wzmocnienia wielu osób, które do tej pory może nie zajmowały się bezpośrednio inwestycjami i działaniami finansowanymi z funduszy europejskich, ale np. interesowały się zasadami państwa prawa (wolność słowa, prawo zrzeszania się, praworządność), prawem do informacji, prawami kobiet, niedyskryminacją osób LGBTQiA, prawami osób z państw trzecich, dostępnością dla osób z niepełnosprawnością oraz ochroną środowiska, troską o klimat, sprawiedliwą transformacją. Aktywność w komitecie monitorującym będzie idealna na pewno dla osób, które czuwają nad transparentnością, dbają o dostęp do dokumentów, monitorują zamówienia publiczne.

Forma zaangażowania w komitecie monitorującym może dotyczyć roli członka/członkini komitetu monitorującego (lub zastępcy), a także funkcji obserwatora. Warto wiedzieć, że zaangażowanie w prace komitetu i w powołanych w jego ramach grupach roboczych to funkcja obywatelska (społeczna) związane jest z udziałem w posiedzeniach, ale też analizą dokumentów pod kątem obszaru/zagadnienia, w szczególności dot. zasad i warunków oraz kryteriów wyboru projektów, a także kontakt ze środowiskiem NGOs, udostępnianie materiałów, formułowanie opinii, rekomendacji, postulatów w imieniu środowiska NGOs.

Nabór do komitetów dotyczy perspektywy budżetu UE na lata 2021-2027 (+2lata). Członkowie komitetu monitorującego (i zastępcy) mogą liczyć na wsparcie z budżetu danego programu
w ramach tzw. pomocy technicznej. Wsparcie uzależnione będzie także od ewentualnej dotacji pozyskanej przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego na wsparcie przedstawicieli/-ek NGOs w procesie monitorowania funduszy europejskich. Na chwilę obecną na pewno można liczyć na dostęp do informacji, udział w szkoleniach i konferencjach oraz spotkaniach oraz zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia komitetu.

OFOP zachęca do wypełnienia formularza celem analizy możliwości i potencjału organizacji pozarządowych do prac w komitetach monitorujących i współpracy w tym zakresie. Organizacje mogą liczyć na możliwość wymiany doświadczeń, wsparcie specjalistów, udział
w spotkaniach informacyjnych i przygotowawczych, m.in. 9 listopada i 14 grudnia. Zgłoszenia zainteresowanych osób, które chcą otrzymywać aktualne informacje i korzystać ze wsparcia OFOP przyjmowane są przez formularz – link: https://bit.ly/3PB1PkH

 

Zainteresowanych startem do komitetów monitorujących bez doświadczenia w tej kwestii Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza na spotkania wprowadzające
w tematykę funduszy europejskich na lata 2021 2027 w następujących terminach.

 • 8 listopada 2022 (wtorek) godz. 19:00
 • 9 listopada 2022 (środa) godz. 14:00
 • 23 listopada 2022 (środa) godz. 14:00
 • 24 listopada 2022 (czwartek) godz. 19:00
 • 7 grudnia 2022 (środa) godz. 14:00

 

Będą to spotkania trwające ok. 1h. Podczas każdego z nich zostanie omówiona struktura programów finansowanych z funduszy europejskich na lata 2021-2027, zasada partnerstwa, zasady horyzontalne, czym właściwie są komitety monitorujące. Będzie okazja do zapoznania się z nazewnictwem. Spotkanie jest dedykowane osobom, które chcą się wdrożyć w tematykę i nie czują się pewnie nt. tego jakie zadania mogą mieć przedstawiciele/-ki NGOs w komitetach monitorujących.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z nagraniami, które przybliżają aspekty zasad horyzontalnych:

 

 

Więcej informacji: www.ofop.eu
W sprawach komitetów monitorujących prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oprac. Iwona Janicka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Partnerstwo dla lepszej perspektywy!

 

 

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych realizuje działania rzecznicze i sieciujące na mocy porozumienia ze Stowarzyszeniem KLON/JAWOR i przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Korzystamy ze wsparcia CIVITATES i European Climate Foundation.

 

 

Przekierowanie z 1 sekundę...

 

Ogłoszenie Nr GCUW.1111.7.2022  

Data ukazania się ogłoszenia: 24 października 2022 r.

 

 

 

DYREKTOR GMINNEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W BRZEŹNICY

UL. KS. EUGENIUSZA ŁUDZIKA 1

34 -114 BRZEŹNICA

 

 

ogłasza nabór na stanowisko:

SAMODZIELNY REFERENT W GMINNYM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W BRZEŹNICY

 

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (formalne) :

1) Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

2) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

3) Posiada  co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

4) Staż pracy:

 1. w przypadku wykształcenia średniego:  posiada 3 letni staż pracy,
 2. przypadku wykształcenia wyższego:  staż pracy nie jest wymagany,

5) Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) Cieszy się nieposzlakowaną opinią,

7) Posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na ww. stanowisku.

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

1) preferowane wyższe wykształcenie ekonomiczne lub kierunek studiów związany z zakresem zadań lub charakterem stanowiska ds. płac,

2) preferowany staż pracy związany z zakresem zadań zgodnym z ogłoszeniem,

3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej,

4) dobra znajomość przepisów prawa pracy, przepisów ubezpieczeń społecznych, oświatowych oraz Karty Nauczyciela,

5) biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel,

6) znajomość programu płacowego (VULCAN), Płatnik, programu SIO oraz programu sprawozdawczego GUS,

7) umiejętność samodzielnego wykonywania zadań, rzetelność, odpowiedzialność,

8) wysoka kultura osobista, komunikatywność,

9) dobra organizacja pracy.


3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 

1)prowadzenie całości prac związanych z obliczaniem wynagrodzeń osobowych oraz wszelkiego rodzaju nagród, odpraw, a w szczególności:

a) wprowadzanie danych do kartotek;
b) tworzenie wypłat podstawowych i dodatkowych, sporządzanie list płac dla pracowników Centrum oraz jednostek obsługiwanych;
c) sporządzanie przelewów wynagrodzeń na konta osobiste;
d) obliczanie zasiłków chorobowych i innych;
e) obliczanie potrąceń i sporządzanie przelewów;
f) sporządzanie bilansów i zestawień na podstawie utworzonych wypłat.

2) prowadzenie kartotek zasiłkowych z funduszu płac i ZUS;

3) wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków i zatrudnieniu pracowników;

4) obsługa programu Płatnik;

5) dokonywanie wszelkich niezbędnych korekt do ZUS;

6) opracowywanie sprawozdawczości dotyczącej wynagrodzeń pracowników;

7) rozliczanie podatku dochodowego oraz sporządzanie odpowiednich deklaracji;

8) prowadzenie rozliczeń z ZUS i z Urzędem Skarbowym;

9) opracowywanie danych do budżetu z zakresu wynagrodzeń;

10) sporządzanie sprawozdań dla GUS oraz dla innych instytucji w ramach działalności Centrum;

11) dokonywanie bieżącej i końcowej analizy oraz wypłata wyrównania w zakresie średnich wynagrodzeń nauczycieli;

12) weryfikacja i kontrola należnych wpłat z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych, prowadzenie kartotek osobowych, sprawdzanie sald na koniec roku kalendarzowego, naliczanie potrąceń niezbędnych do sporządzenia list płac;

13) weryfikacja danych wprowadzonych do Systemu Informacji Oświatowej przez jednostki obsługiwane w zakresie ich zgodności ze stanem faktycznym;

14) prowadzenie spraw z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych;

15) sporządzanie informacji, analiz, zestawień w sprawach objętych zakresem działania  stanowiska;

16) przygotowanie dokumentów do archiwizacji w zakresie swojego stanowiska pracy;

17) przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;

18) stosowanie obowiązujących w Centrum procedur kontroli zarządczej;

19) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Centrum.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

a) list motywacyjny,

b) życiorys,

c) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,

d) kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

e) kserokopie świadectw pracy,

f) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

g) oświadczenie o niekaralności,

h) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,

i) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

j) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Uwaga!

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone przez kandydata „za zgodność z oryginałem”, data i podpis kandydata.

Niepodpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

Dodatkowo prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO)”.

5. WARUNKI PRACY:

1) Wymiar czasu pracy: pełny etat.

2) Umowa o pracę.

3) Miejsce pracy: Gminne Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy, 34- 114 Brzeźnica, ul. ks. Eugeniusza Łudzika 1.

4) Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

6. INFORMACJA:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 %.

7. SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Samodzielny Referent w Gminnym Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy” w terminie do dnia 4 listopada 2022 r. do godziny 13:00. Decyduje data wpływu.

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

8. INFORMACJE DODATKOWE:

Komisja powołana przez Dyrektora Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy działa dwuetapowo:

I etap – ustalenie listy kandydatów spełniających wymogi formalne, dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II etap – merytoryczna ocena kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu sprawdzającego z zakresu zagadnień określonych w pkt 2 i 3 niniejszego ogłoszenia o naborze.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub na wskazany adres e-mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA:

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Gminne Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ulicy ks. Eugeniusza Łudzika 1, 34-114 Brzeźnica. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby Administratora lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko Samodzielnego Referenta w Gminnym Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy oraz w celu upublicznienia wyników procesu rekrutacyjnego w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum oraz na tablicy ogłoszeń Centrum.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest spełnienie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających w szczególności z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a w zakresie danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa i samodzielnie udostępnionych przez Panią/Pana Administratorowi, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody udzielonej na piśmie poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia w formularzu lub w dokumentach aplikacyjnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO.

5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie, w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru obejmująca Pani/Pana imię, nazwisko i miejsce zamieszkania będzie upowszechniona opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum oraz na tablicy ogłoszeń Centrum, a odbiorcami mogą być osoby zapoznające się z tą tablicą oraz korzystające z w/w strony internetowej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i momentu przedawnienia roszczeń oraz przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z procesem rekrutacyjnym, a w zakresie danych dobrowolnie udostępnionych mogą być przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, upowszechnienie określonych Pani/Pana danych osobowych będzie realizowane przez okres 3 miesięcy, a pozostałe Pani/Pana dane osobowe staną się częścią dokumentacji pracowniczej.

7) W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody  przed jej wycofaniem.

8) W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacyjnego. Natomiast  udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa, nie jest konieczne dla rozpatrzenia podania.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

                                                                                                                                                                                     

Załączniki do Pobrania :


Kwestionariusz Osobowy >> pobierz               

 

Dyrektor GCUW w Brzeźnicy

mgr Paulina Sarapata